Báo cáo SXKD & công tác Đảng

 • Báo cáo Kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2017
  10:29 | 13/07/2017
  Trong 6 tháng đầu năm 2017, cấp ủy các cấp tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐU, ngày 04/01/2017 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) và công tác xây dựng Đảng năm 2017 và Nghị quyết số 03-NQ/ĐU, ngày 03/4/2017 về nhiệm vụ trọng tâm quí II năm 2017. Đồng thời, triển khai các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; triển khai thực hiện chủ trương của Chính Phủ, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) về việc đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020; trọng tâm là sắp xếp lại khối vận tải, khối quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt (KCHTĐS).
 • Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016
  13:31 | 11/07/2016
  6 tháng đầu năm 2016 vừa qua là thời gian thực sự khó khăn với Tổng công ty Đường sắt. Sản xuất kinh doanh vừa hoạt động trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt với các loại phương tiện vận tải khác cả về giá cả và sản phẩm dịch vụ vừa đối mặt với những khó khăn phát sinh khi sự cố sập cầu Ghềnh xảy ra vào cuối tháng 3. Kết quả đạt được trong 6 tháng qua đã thể hiện tinh thần vượt khó của toàn thể CBCNV của Tổng công ty.
 • Báo cáo Kết quả công tác Quý I, nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý II năm 2016
  15:22 | 08/04/2016
  Trong Quí I năm 2016, cấp ủy các cấp tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN về nhiệm vụ SXKD và công tác xây dựng Đảng năm 2016 (Nghị quyết số 01-NQ/ĐU, ngày 04/01/2016). Đồng thời, triển khai phổ biến, quán triệt và thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN lần thứ XI, Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ II, Đại hội XII của Đảng; triển khai thực hiện chủ trương của Chính Phủ, Bộ GTVT và Đảng ủy Khối DNTW về tái cơ cấu các doanh nghiệp Nhà nước. Đặc biệt, trong những ngày cuối tháng 3, Tổng công ty tập trung mọi nguồn lực, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục hậu quả vụ tai nạn sập cầu Ghềnh, duy trì vận tải đường sắt thông suốt, xây dựng cầu Ghềnh mới, sớm thông tuyến đường sắt Bắc - Nam trở lại.
 • Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ năm 2016
  08:39 | 23/03/2016
  Năm 2015, cấp ủy các cấp tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/ĐU, ngày 08/01/2015, của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) và công tác xây dựng Đảng năm 2015. Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 10, 11, 12 (khoá XI); triển khai thực hiện chủ trương của Chính Phủ, Bộ GTVT và Đảng ủy Khối DNTW về tái cơ cấu các doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là thực hiện lộ trình cổ phần hóa các doanh nghiệp vận tải, các doanh nghiệp công nghiệp, các doanh nghiệp quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt; thoái vốn tại các doanh nghiệp cổ phần không thuộc ngành nghề kinh doanh chính; đồng thời tập trung chỉ đạo đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ.
 • Báo cáo tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016
  16:47 | 08/01/2016
  Báo cáo tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.
 • Kết luận của TGĐ Tổng Công ty ĐSVN tại Hội nghị Giao ban kiểm điểm tình hình SXKD 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ Quý IV/2015
  15:10 | 29/10/2015
  Ngày 02/10/2015, đ/c Vũ Tá Tùng - Tổng Giám đốc Tổng Công ty ĐSVN đã chủ trì Hội nghị Giao ban kiểm điểm tình hình SXKD 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ Quý IV/2015 qua hệ thống điện thoại truyền hình 8 khu vực Hà Nội, Lào Cai, Đồng Đăng, Bắc Giang, Vinh, Đà Nẵng, Nha Trang, Sài Gòn.  
 • Kết luận của TGĐ Tổng Công ty ĐSVN tại Hội nghị Triển khai nhiệm vụ SXKD 6 tháng cuối năm 2015
  19:00 | 05/07/2015
  Ngày 02/7/2015 đ/c Vũ Tá Tùng - Tổng Giám đốc Tổng Công ty ĐSVN đã chủ trì Hội nghị Triển khai nhiệm vụ SXKD 6 tháng cuối năm 2015 qua hệ thống điện thoại truyền hình 7 khu vực Hà Nội, Lào Cai, Đồng Đăng, Vinh, Đà Nẵng, Nha Trang, Sài Gòn.
 • Kết luận của Tổng Giám đốc Tổng Công ty ĐSVN tại Hội nghị Giao ban SXKD tháng 3/2015
  09:00 | 06/03/2015
  Ngày 02/3/2015 đ/c Vũ Tá Tùng - Tổng Giám đốc Tổng Công ty ĐSVN đã chủ trì Hội nghị giao ban SXKD tháng 3/2015 qua hệ thống điện thoại truyền hình 5 khu vực Hà Nội, Vinh, Đà Nẵng, Nha Trang, Sài Gòn.
 • Báo cáo Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2014, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2015
  09:40 | 07/01/2015
  Năm 2014, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) và công tác xây dựng Đảng năm 2014 (Nghị quyết số 10-NQ/ĐU, ngày 10/01/2014). Đồng thời triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, 9 (khoá XI), Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 02/01/2014 của Chính phủ; triển khai thực hiện chủ trương của Chính phủ, Bộ GTVT và Đảng ủy Khối DNTW về tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn tại các công ty cổ phần theo Quyết định 198/QĐ-TTg ngày 21/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2014 của Đảng bộ trên các mặt công tác như sau:
 • Báo cáo Kết quả công tác 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2014
  09:55 | 09/10/2014
  Trong 9 tháng đầu năm 2014, cấp ủy các cấp tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) và công tác xây dựng Đảng năm 2014 (Nghị quyết số 10-NQ/ĐU, ngày 10/01/2014). Đồng thời triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, 9 (khoá XI), Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 02/01/2014 của Chính phủ; triển khai thực hiện chủ trương của Chính Phủ, Bộ GTVT và Đảng ủy Khối DNTW về tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn tại các công ty cổ phần, mà trọng tâm là thực hiện Đề án sắp xếp, tổ chức lại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam giai đoạn 2014 – 2015 theo Quyết định 198/QĐ-TTg ngày 21/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào