Báo cáo SXKD & công tác Đảng

Báo cáo Kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2017

10:29 | 13/07/2017

Trong 6 tháng đầu năm 2017, cấp ủy các cấp tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐU, ngày 04/01/2017 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) và công tác xây dựng Đảng năm 2017 và Nghị quyết số 03-NQ/ĐU, ngày 03/4/2017 về nhiệm vụ trọng tâm quí II năm 2017. Đồng thời, triển khai các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; triển khai thực hiện chủ trương của Chính Phủ, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) về việc đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020; trọng tâm là sắp xếp lại khối vận tải, khối quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt (KCHTĐS).

Chi tiết xem trong file đính kèm.

Tệp đính kèm 91-BC-DU.rar
Dung lượng 71.4 Kb
Tải về