Báo cáo SXKD & công tác Đảng

Báo cáo Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2014, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2015

09:40 | 07/01/2015
Năm 2014, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) và công tác xây dựng Đảng năm 2014 (Nghị quyết số 10-NQ/ĐU, ngày 10/01/2014). Đồng thời triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, 9 (khoá XI), Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 02/01/2014 của Chính phủ; triển khai thực hiện chủ trương của Chính phủ, Bộ GTVT và Đảng ủy Khối DNTW về tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn tại các công ty cổ phần theo Quyết định 198/QĐ-TTg ngày 21/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2014 của Đảng bộ trên các mặt công tác như sau:
Tệp đính kèm BaoCaoVR_ Nam 2014.doc
Dung lượng 606.5 Kb
Tải về