Báo cáo SXKD & công tác Đảng

Báo cáo Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2013, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2014

13:38 | 08/01/2014
Thực hiện Nghị quyết 05-NQ/ĐU của Đảng uỷ Đường sắt Việt Nam (ĐUĐS) về nhiệm vụ năm 2013 (NQ) trong điều kiện nền kinh tế nước ta vẫn còn nhiều khó khăn, năm 2013 Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, 6, 7 (khoá XI), các Nghị quyết số 01/NQ-CP và 02/NQ-CP của Chính phủ với trọng tâm tổ chức vận chuyển hành khách đi lại trong dịp Tết, hè, thực hiện các dự án trọng điểm và triển khai Đề án tái cơ cấu ĐSVN, kết quả các mặt công tác đạt được như sau:
Tệp đính kèm BC-CtacDang2013-NVu2014.zip
Dung lượng 139 Kb
Tải về