Cổ phần hóa

Kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần của Tổng Công ty ĐSVN tại Công ty cổ phần tư vấn Đầu tư và Xây dựng Công trình 1

16:00 | 19/02/2016

Tổng công ty ĐSVN thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần Công ty cổ phần tư vấn Đầu tư và Xây dựng Công trình 1.

Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBankSc) xin thông báo về kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tại CTCP tư vấn Đầu tư và Xây dựng Công trình 1 như sau:
1. Số lượng cổ phần bán đấu giá công khai: 188.760 cổ phần, mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
2. Số lượng Nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần: 07 (bảy) Nhà đầu tư.
Trong đó:
+ Tổ chức: 01 (một) Nhà đầu tư.
+ Cá nhân: 06 (sáu) Nhà đầu tư.
3. Tổng số lượng cổ phần đăng ký mua: 943.900 cổ phần (Chín trăm bốn mươi ba nghìn chín trăm cổ phần).
Trong đó:
+ Tổ chức: 188.760 cổ phần.
+ Cá nhân: 755.140 cổ phần.
4. Thời hạn nộp phiếu tham dự đấu giá:
- Nộp trực tiếp tại VietinBankSc: Chậm nhất 09h30’ ngày 24/02/2016.
- Nộp dưới hình thức gửi thư bảo đảm qua đường bưu điện đến VietinBankSc: Chậm nhất 16h00’ ngày 23/02/2016.
5. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00’ ngày 24/02/2016.
6. Địa điểm tổ chức đấu giá: CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Số 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Trân trọng thông báo!