Thông tin doanh nghiệp

 • Công văn về thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên của các UV BCH Đảng bộ ĐS
  14:00 | 11/08/2014
  Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK ngày 06/12/ 2013 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW và Hướng dẫn số 1667-HD/KTĐUK ngày 06/5/2014 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng;
 • Nghị quyết của BTV Đảng ủy về tiếp tục thực hiện Đề án "Tái cơ cấu Tổng công ty ĐSVN"
  08:44 | 30/07/2014
  Ngày 18/7/2014, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam(ĐSVN) họp phiên thường kỳ tháng 7/2014, với sự tham dự của Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc Tổng công ty ĐSVN. Hội nghị đã nghe, thảo luận về phương án, kế hoạch, lộ trình cổ phần hóa khối Vận tải đường sắt, công ty Xe lửa Dĩ an, Nhà máy Xe lửa Gia Lâm, các công ty QLKCHTĐS; phương án tổ chức Trường cao đẳng Nghề đường sắt, Báo Đường sắt và Trung tâm Y tế đường sắt theo tờ trình số 207/TTr-ĐS ngày 17/7/2014 của Tổng giám đốc Tổng công ty ĐSVN. Căn cứ các Quy định của pháp luật, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước và yêu cầu đổi mới toàn diện Tổng công ty ĐSVN giai đoạn 2012-2015, Ban Thường vụ thống nhất:
 • Kế hoạch Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín BCH TƯ Đảng khóa XI
  09:28 | 29/07/2014
  Thực hiện Kế hoạch số 60 -KH/ĐUK, ngày 18/6/2014 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); - Thực hiện Kế hoạch số 26 -KH/ĐU ngày 26 tháng 3 năm 2014 của Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN Về việc tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị và 5 năm thực hiện quy định tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công nhân viên ĐSVN “Đoàn kết - Kỷ luật - Cần kiệm - Sáng tạo”. Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện như sau
 • Đề án đảm an toàn giao thông đường sắt đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
  14:12 | 07/07/2014
  Ngày 26/6/2014, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã ký quyết định số 2428/QĐ-BGTVT, phê duyệt Đề án đảm an toàn giao thông đường sắt đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
 • Báo cáo Kết quả công tác 6 tháng đầu năm,nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014
  11:10 | 07/07/2014
  Trong 6 tháng đầu năm 2014, cấp ủy các cấp tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) và công tác xây dựng Đảng năm 2014 (Nghị quyết số 10-NQ/ĐU, ngày 10/01/2014). Đồng thời triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI), Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 02/01/2014 của Chính phủ; triển khai thực hiện chủ trương của Chính Phủ, Bộ GTVT và Đảng ủy Khối DNTW về tái cơ cấu các doanh nghiệp Nhà nước, mà trọng tâm là thực hiện Đề án tái cơ cấu và đổi mới toàn diện Tổng công ty ĐSVN.
 • Triển khai thực hiện Kết luận số 14 KL/ĐUK của BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TƯ về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 20 -NQ/TW của BCH TƯ khóa X “Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”
  14:58 | 10/06/2014
  Thực hiện Kết luận số 14 –KL/ĐUK ngày 23 tháng 01 năm 2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương ban hành “Về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”; Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ban hành kế hoạch thực hiện như sau:
 • Chỉ thị của BTV về lãnh đạo thực hiện tái cơ cấu và đổi mới toàn diện Tổng công ty ĐSVN
  08:54 | 10/04/2014
  Thực hiện Quyết định số 198/QĐ-TTg, ngày 21/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam giai đoạn 2012 – 2015”, Thông báo số 86/TB-VPCP, ngày 04/3/2014 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp về Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã ban hành “Chương trình hành động số 14-CTr/ĐU, ngày 04/3/2013; Nghị quyết số 07-NQ/ĐU, ngày 15/10/2013 về điều chỉnh, sắp xếp khối vận tải đường sắt; Nghị quyết số 11-NQ/ĐU, ngày 12/3/2014 về sắp xếp tổ chức và cán bộ khối vận tải đường sắt theo “Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam giai đoạn 2012 – 2015” điều chỉnh. Đến nay Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định cụ thể để triển khai thực hiện, tổ chức Khối vận tải đi vào hoạt động từ 01/4/2014. Các nội dung tái cơ cấu theo lộ trình đang được thực hiện, bám sát tiến độ đề ra.
 • Báo cáo Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng quý I, nhiệm vụ, giải pháp công tác quý II năm 2014
  15:04 | 08/04/2014
  Thực hiện Nghị quyết 10-NQ/ĐU của Đảng uỷ Đường sắt Việt Nam (ĐUĐS) về nhiệm vụ năm 2014 (NQ) trong điều kiện nền kinh tế nước ta vẫn còn nhiều khó khăn, quý I năm 2014 Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI), Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ với trọng tâm tổ chức vận chuyển hành khách đi lại trong dịp Tết Quý Tỵ, triển khai Đề án tái cơ cấu Tổng công ty ĐSVN. Kết quả công tác 3 tháng vừa qua như sau:
 • Nghị quyết của BTV Đảng ủy về sắp xếp tổ chức khối vận tải đường sắt theo “Đề án Tái cơ cấu Tổng công ty ĐSVN giai đoạn 2012-2015” điều chỉnh.
  09:24 | 14/03/2014
  Thực hiện Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 21/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án Tái cơ cấu Tổng công ty ĐSVN giai đoạn 2012-2015” và các Kết luận, Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu BCH Trung ương Đảng khóa XI, Ban Thường vụ Đảng ủy ĐSVN đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/ĐU ngày 15/10/2013 về điều chỉnh, sắp xếp khối vận tải đường sắt, thực hiện “Đề án Tái cơ cấu Tổng công ty ĐSVN giai đoạn 2012-2015”;
 • Quy định Chế độ chi hoạt động công tác Đảng và Đoàn thanh niên trong Đảng bộ ĐSVN
  12:41 | 11/03/2014
  - Căn cứ Quy định Chế độ chi hoạt động công tác Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của Ban Bí thư và các quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước; - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam được ban hành kèm theo Nghị định số 175/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013; - Căn cứ Nghị quyết liên tịch của Ban Thường vụ Đảng uỷ, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam số 08/NQLT-ĐSVN ngày 26/12/2013, Ban Thường vụ Đảng uỷ Đường sắt Việt Nam quy định chế độ chi hoạt động công tác đảng trong Đảng bộ Đường sắt Việt Nam như sau: