Thứ hai, 03-08-2015

TRAO ĐỔI - GÓP Ý

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ - GIÁ VÀNG

Loại vàng Mua Bán
SJC
Ngoại tệ
USD 0
GBP 0
HKD 0
CHF 0
JPY 0
AUD 0
CAD 0
SGD 0
EUR 0
Bat Thai 0
  • Thông tin nội bộ

Báo cáo kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Đảng bộ ĐSVN


Thực hiện Chỉ thị số 03 -CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 16 -KH/ĐUK của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Kế hoạch số 08 -KH/ĐU ngày 04/10/2011 của Đảng ủy ĐSVN về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐSVN báo cáo kết quả triển khai thực hiện và nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2012 trong Đảng bộ ĐSVN như sau:

I. Công tác lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng ủy ĐSVN          

1. Về tổ chức quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 03 -CT/TW của Bộ Chính trị.

Đảng ủy ĐSVN  đã yêu cầu các Cấp ủy Đảng quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng Chỉ thị số 03 -CT/TW của Bộ Chính trị đến cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động, hoàn thành trong quí 4 /2011. Đã Tuyên truyền trên Báo Đường sắt, Bản tin Thông báo nội bộ Chỉ thị số 03 -CT/TW của Bộ Chính trị.

2. Về ban hành các văn bản chỉ đạo

- Đảng ủy ĐSVN đã có Kế hoạch số 08 KH/ĐU ngày 04/10/2011 về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Đảng bộ ĐSVN.

- Quyết định số 199 -QĐ/ĐU ngày 11/01/2012 về việc thành lập bộ phận giúp việc Đảng ủy ĐSVN thực hiện Chỉ thị số 03 -CT/TW của Bộ Chính trị.

- Qui chế số 05- QC/ĐU ngày 11/01/2012 về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy giúp việc Đảng ủy ĐSVN thực hiện Chỉ thị số 03 -CT/TW của Bộ Chính trị.

- Hướng dẫn số 04 -HD/TG ngày 10/02/2012 về việc chỉ đạo các đơn vị được chỉ đạo điểm việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Công văn số 09 -CV/TG ngày 09/4/2012 về việc khảo sát các đơn vị được chọn chỉ đạo điểm.

- Hướng dẫn số 06 -HD/ĐU ngày 03/7/2012 về việc học tập một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể trong ĐSVN

3. Về xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

- Đảng ủy ĐSVN đã chỉ đạo toàn Đảng bộ, toàn ngành tiếp tục thực hiện tiêu chuẩn “Đoàn kết - Kỷ luật - Cần kiệm - Sáng tạo” đã được Ban Thường vụ Đảng ủy ĐSVN ban hành.

4. Về việc đưa học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên trong tổ chức Đảng, Chuyên môn, Đoàn thể

Đảng ủy ĐSVN đã chỉ đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị đưa việc học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt của tổ chức Đảng, chuyên môn, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, bổ sung vào tiêu chuẩn bình xét thi đua cuối năm, phân loại đảng viên, đoàn viên. Việc liên hệ kiểm điểm cuối năm của đảng viên, trong bản kiểm điểm có mục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện tiêu chuẩn “Đoàn kết - Kỷ luật - Cần kiệm - Sáng tạo”.

5. Về trách nhiệm tự giác, đi đầu, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp ủy.

Đảng ủy ĐSVN đã giao cho Ban Tuyên giáo sao gửi Qui định số 101 - QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp để triển khai thực hiện.

6.  Chọn đơn vị chỉ đạo điểm

 Đảng ủy ĐSVN chọn 5 Đảng ủy trực thuộc chỉ đạo điểm là: Đảng ủy Công ty QLĐS Yên Lào, Đảng ủy Công ty QLĐS Hà Lạng, Đảng ủy Công ty CP Công trình 6, Đảng ủy Công ty TTTH ĐS Vinh, Đảng ủy trường Cao đẳng nghề Đường sắt. Các Đảng ủy được giao một số quyền cấp trên cơ sở chọn từ 2 - 3 cơ sở trực thuộc để chỉ đạo điểm; Mỗi Đảng bộ cơ sở chọn từ 1- 2 chi bộ để chỉ đạo điểm. Đã chỉ đạo các cơ sở thường xuyên nắm vững diễn biến tình hình đơn vị, bộ phận chỉ đạo điểm, rút kinh nghiệm và đề ra phương hướng chỉ đạo thời gian tiếp theo.

7. Thành lập tổ giúp việc và ban hành qui chế làm việc

- Đảng ủy ĐSVN đã có quyết định thành lập bộ giúp việc gồm: các đồng chí trong Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Đảng ủy ĐSVN, Ban Tuyên giáo Công đoàn và Đoàn Thanh niên ĐSVN, Tổng biên tập báo Đường sắt. Làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, Ban Tuyên giáo làm nhiệm vụ Thường trực bộ phận giúp việc. Trưởng bộ phận giúp việc là đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐSVN.

- Ban hành qui chế làm việc của bộ phận giúp việc, định kỳ 3 tháng/ lần sinh hoạt, do Trưởng bộ phận triệu tập, trường hợp cần thiết có thể họp đột xuất.

8. Công tác kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 Đảng ủy ĐSVN đã đưa nội dung kiểm tra việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào kế hoạch kiểm tra, giám sát định kỳ hàng quý (quí 4/2011), 6 tháng đầu năm tổ chức khảo sát đánh giá các đơn vị chỉ đạo điểm. Trong kiểm tra, khảo sát chú trọng việc đánh giá công tác tổ chức triển khai và kết quả thực hiện của cấp ủy, các tổ chức đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công nhân viên.

II. Việc triển khai thực hiện của các cơ sở Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên ĐSVN, Báo Đường sắt.         

Qua kiểm tra định kỳ của Đảng ủy ĐSVN, báo cáo của các Đảng bộ được ủy quyền cấp trên cơ sở, khảo sát của Bộ phận giúp việc Đảng ủy ĐSVN tại các đơn vị chỉ đạo điểm. Thường trực Bộ phận giúp việc Đảng ủy ĐSVN đánh giá, nhận xét sau:

1. Ưu điểm:

* Các cơ sở Đảng         

- Các cơ sở đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 -CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 16 -KH/ ĐUK của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Kế hoạch số 08 -KH/ĐU của Đảng ủy ĐSVN. Tuyên truyền quán triệt chỉ thị 03 -CT/TW của Bộ Chính trị đến cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động. Trong tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, các phong trào thi đua đã gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Triển khai đến cán bộ, đảng viên, công nhân viên tiêu chuẩn “ Đoàn kết - Kỷ luật - Cần kiệm - Sáng tạo” của Ban Thường vụ Đảng ủy ĐSVN ban hành; một số cơ sở đã cụ thể hóa đối với từng chức danh công việc (cán bộ quản lý, nhân viên kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ, công nhân kỹ thuật…). Một số cơ sở đã đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương của Bác vào sinh hoạt Đảng, Đoàn thể, trong mỗi kỳ sinh hoạt chọn 1-2 nội dung tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác để thảo luận học tập, trong tổng kết năm 2011,  bình xét thi đua, phân loại đảng viên, đoàn viên đã liên hệ với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Hầu hết các cơ sở chọn 2 -3 chi bộ chỉ đạo điểm; một số cơ sở đã thành lập tổ giúp việc cấp ủy ( gồm các đồng chí Thường trực Đảng, công đoàn, Đoàn Thanh niên ), xây dựng qui chế làm việc của tổ giúp việc về đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Đảng ủy ĐSVN.

* Công đoàn ĐSVN

Đã ban hành hướng dẫn số 282/HD-CĐĐS ngày 31/10/2011 về việc thực hiện Chỉ thị số 03 -CT/TW của Bộ Chính trị, thành lập bộ giúp việc của Ban thường vụ Công đoàn ĐSVN và bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Công đoàn các cấp. Chỉ đạo các tổ chức Công đoàn gắn việc học tập và làm theo tấm gương của Bác với việc thực hiện Nghị quyết số 20 ( Hội nghị TW6 khóa X ) về xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ CNH - HĐH, việc tiếp tục thực hiện tiêu chuẩn “ Đoàn kết - Kỷ luật - Cần kiệm - Sáng tạo”, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác vào sinh hoạt thường kỳ của các cấp Công đoàn…Chỉ đạo các Công đoàn: Liên hiệp sức kéo Đường sắt, Công ty thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh, Công ty Quản lý Đường sắt Hà Lạng, Xí nghiệp vận tải Đường sắt Phú Khánh tuyên dương khen thưởng 3 tập thể và 120 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào dịp sinh nhật Bác 19/5 (Liên hiệp SKĐS, Công ty Thông tin tín hiệu Vinh đã tổ chức báo công tại Nhà tưởng niệm quê hương Bác). Phối hợp với Báo Đường sắt triển khai cuộc thi viết về “Người tốt, việc tốt” theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015.

* Đoàn Thanh niên ĐSVN

          Đã xây dựng kế hoạch số 311 -KH/TNĐ -TG ngày 24/10/2011 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chỉ đạo việc học tập các chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh với học tập 6 bài lý luận chính trị cho Đoàn viên thanh niên; tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động “Tuổi trẻ ĐSVN học tập và thực hiện ba điều Bác Hồ dạy”;  Xây dựng tiêu chí cán bộ đoàn, triển khai chương trình “rèn luyện đoàn viên” học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác…

* Báo Đường sắt: Phối hợp với Công đoàn ĐSVN phát động cuộc thi viết về “Người tốt, việc tốt” theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015. Trên các số báo đã tuyên truyền chuyên trang, chuyên mục về học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh, các Bài viết của phóng viên, cộng tác viên, CBCNV về học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. 

          2. Tồn tại:

- Đa số các cơ sở Đảng và Đoàn thể trong ĐSVN nhận thức chưa đúng tinh thần chỉ thị số 03 - CT/TW của Bộ Chính trị, vẫn quan niệm việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là Cuộc vận động, chưa thành công việc thường xuyên của cấp ủy đảng ( Chỉ thị 03 CT/TW, trực tiếp lãnh đạo là Ban Thường vụ cấp ủy, đồng chí Bí thư chỉ đạo). Do hiểu không đúng, nên quá trình triển khai thực hiện, một số Đảng bộ đã thành lập Ban Chỉ đạo Cuộc vận động báo cáo về Đảng ủy ĐSVN ( Chỉ thị 03- CT/TW: không thành lập Ban chỉ đạo các cấp).

          - Việc chỉ đạo tổ chức thực hiện của các tổ chức còn hình thức, mặc dù đầy đủ văn bản triển khai, nhưng trong thực tiễn thiếu hành động cụ thể; trong sinh hoạt Đảng, Đoàn thể, trong lao động sản xuất chưa đề ra việc làm cụ thể theo tấm gương đạo đức của Bác và lộ trình thực hiện. Một số cơ sở chưa cụ thể hóa tiêu chuẩn “ Đoàn kết - Kỷ luật - Cần kiệm - Sáng tạo” vào nhiệm vụ cụ thể của đơn vị trong năm hoặc chọn những vấn đề còn yếu kém, nổi cộm trong năm của đơn vị để phấn đấu khắc phục     

          - Đa số các cơ sở còn lúng túng trong việc xác định trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị để có kế hoạch tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện.

          - Một số Đảng bộ chưa thành lập tổ giúp việc, chưa xây dựng qui chế làm việc.

          - Việc tuyên dương khen thưởng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa thường xuyên, liên tục.

          - Hoạt động của Bộ phận giúp việc Cấp ủy các cấp, các tổ chức Đoàn thể  chưa tích cực

III. Nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2012

1. Tổ chức triển khai học tập một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Chi bộ, tổ chức Công đoàn, Chi đoàn Thanh niên tại các đơn vị, thực hiện sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính chí công vô tư, làm người công bộc, tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống giản dị” và một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

2. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện tiêu chuẩn “Đoàn kết - Kỷ luật - Cần kiệm - Sáng tạo” trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động. Chỉ đạo các đơn vị cụ thể hóa đối với từng loại đối tượng, ngành nghề, chức danh công việc.

3. Chỉ đạo thực hiện tốt Qui định số 101- QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay”.

4. Các phong trào thi đua, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của ngành có việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Báo Đường sắt tiếp tục tuyên truyền chuyên trang, chuyên mục về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đẩy mạnh cuộc thi viết về “Người tốt, việc tốt” theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chủ để “Đoàn kết - Kỷ luật - Cần kiệm - Sáng tạo”, sơ kết khen thưởng những bài viết hay trong năm 2012. Các đơn vị khen thưởng kịp thời những tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

 5. Đoàn thanh niên ĐSVN tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động "Tuổi trẻ ĐSVN học tập và làm theo 3 điều Bác Hồ dạy" bằng những việc làm cụ thể thiết thực theo tấm gương của Bác.

6. Tập trung chỉ đạo đưa việc thực hiện làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của các tổ chức đảng, chuyên môn và các đoàn thể; tổng kết cuối năm, bình xét thi đua của các tổ chức, kiểm điểm cuối năm của  đảng viên có phần đánh giá việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác và thực hiện tiêu chuẩn “Đoàn kết - Kỷ luật - Cần kiệm - Sáng tạo”.

Để việc làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh đạt hiệu quả cao, đề nghị các cấp ủy Đảng, Đoàn thể cần nghiên cứu kỹ Chỉ thị số 03 -CT/TW của Bộ Chính trị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm cho cán bộ đảng viên công nhân viên nhận thức rõ hơn mục đích, yêu cầu và ý nghĩa Chỉ thị số 03 -CT/TW của Bộ chính trị, tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức theo tấm gương Hồ Chí Minh. Mỗi kỳ sinh hoạt Đảng, Đoàn thể  chọn một nội dung về tấm gương đạo đức của Bác để liên hệ học tập và noi theo. Nêu cao tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác, đặc biệt là cán bộ chủ chốt, các đồng chí đứng đầu các tổ chức của các đơn vị. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy Đảng, Bộ phận giúp việc Đảng ủy ĐSVN đối với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong ĐSVN.

 

Nơi nhận;

- BTG Đảng ủy Khối ( để b/c )

- Các Ban của Đảng ủy ĐSVN (Webside báo ĐSVN);

- Các cơ sở Đảng trực thuộc (Webside báo ĐSVN);

- Công đoàn, Đoàn TN ĐSVN (Webside báo ĐSVN);

- Báo Đường sắt

- Lưu TG.

 

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

 

Vũ Trọng Kháng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

File đính kèm: BAO CAO HOC TAP HCM 2012 -T7.doc