Tu-dien-thuat-ngu-duong-sat-Anh-Viet-Anh

Tìm kiếm

Tìm theo vần
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Anh-English Viet-Vietnamese
Tu-do-Free Dau-tu-muc-At-the-beginning
 • 1.

  Nailable steel floor

  Sàn xe thép có thể đóng đinh được

 • 2.

  Narrow gauge

  Khổ đường hẹp

 • 3.

  Narrow gauge bogie

  Giá chuyển hướng đường khổ hẹp

 • 4.

  National Committee for Procurement Evaluation

  vt NCPE Hội đồng xét thầu quốc gia

 • 5.

  National Machine Tool Builder Association

  Hiệp hội các nhà chế tạo máy công cụ quốc gia

 • 6.

  Natural crossover

  Xem Jump-over

 • 7.

  Natural density

  Xem Density, Natural

 • 8.

  Negotiation credit

  Thư tín dụng thương lượng

 • 9.

  Negotiation of curves

  Xem Curve negotiation

 • 10.

  Net Economic Welfare

  Phúc lợi kinh tế ròng

 • 11.

  Net landed weight

  Trong lượng tịnh dỡ trên bờ

 • 12.

  Net National Income

  vt NNI Thu nhập quốc dân ròng

 • 13.

  Net National Product

  vt NNP Sản phẩm quốc dân ròng

 • 14.

  Net Present Value

  vt NPV Giá trị tài sản ròng hiện thời

 • 15.

  Net proceed

  Tiền lãi ròng

 • 16.

  Net realizable value

  Giá trị ròng đạt được bằng tiền

 • 17.

  Net Tangible Assets

  vt NTA Tài sản hữu hình ròng

 • 18.

  Net weight

  Trọng lượng tịnh

 • 19.

  Network interface subsystem

  Hệ thống con giao diện mạng

 • 20.

  Neutral axis

  Trục trung hòa