Văn bản Đảng ủy

Báo cáo về việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, công tác khen thưởng năm 2013 trong Đảng bộ ĐSVN

16:32 | 23/01/2014
Thực hiện Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày 11/10/2011 của Ban Tổ chức Trung ương và hướng dẫn của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm. Đảng uỷ Đường sắt VN đã ban hành Hướng dẫn số 07-HD/ĐU ngày 28/3/2012 nhằm cụ thể hoá Hướng dẫn của Ban tổ chức TW và Đảng ủy khối doanh nghiệp TW vào tình hình thực tế của Đảng bộ; đồng thời thực hiện qui định số 08-QC/ĐU ngày 28/3/2012 về chế độ khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ Đường sắt Việt Nam. Đảng uỷ Đường sắt VN xin báo cáo kết quả thực hiện việc đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, công tác khen thưởng năm 2013 trong toàn Đảng bộ như sau:

I. Kết quả thực hiện việc đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên: 

1.Về  chất lượng tổ chức đảng: (Có danh sách phân loại tổ chức đảng kèm theo)

- Tổng số tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ Đường sắt VN: 137 cơ sở

- Số được đánh giá: 136 cơ sở (01 chi bộ cơ sở mới thành lập không phân loại);

- Kết quả đánh giá:

+ Số cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh là 103/136, chiếm 75,7%; trong đó: Số cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu là 31/103 cơ sở chiếm 30%;

+ Số cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ là 28/136, chiếm 20,3%;

+ Số cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ là 05/136, chiếm 4%;

+ Số cơ sở đảng yếu kém: 0;

2.Về chất lượng đảng viên:

- Tổng số đảng viên toàn Đảng bộ tính đến ngày 30/12/2012: 10.796 đồng chí;

- Tổng số đảng viên tham gia đánh giá, phân loại: 10.662 đồng chí.

- Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là: 1.719 đồng chí, chiếm 16,1%;

- Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ là: 8.330 đồng chí, chiếm 78,1%;

- Đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ là: 545 đồng chí, chiếm 5,1%;

- Đảng viên vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ là: 28 đồng chí, chiếm 0,3%.

II. Về công tác khen thưởng:

1. Khen thưởng tổ chức đảng:

1.1. Đảng ủy Đường sắt khen thưởng:

- Khen thưởng định kỳ: Đã tặng giấy khen và kèm theo tiền thưởng cho: 12 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đạt tiêu chuẩn TSVM tiêu biểu năm 2013; 12 chi bộ TSVM tiêu biểu 3 năm liền 2011-2013.

- Khen đột xuất, chuyên đề: Khen thưởng 17 tổ chức đảng đạt thành tích xuất sắc trên từng mặt;

1.2. Cấp ủy cơ sở khen:

Cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ đã khen thưởng cho 236 lượt tổ chức đảng      (Gồm 16 tổ chức co cở đảng, 216 chi bộ trực thuộc) đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2013.

1.3. Đề nghị lên cấp trên khen thưởng:

Đề nghị Đảng ủy Khối DNTW tặng cờ cho 01 tổ chức cơ sở đảng đạt TSVM tiêu biểu 5 năm liền 2009-2013; tặng bằng khen cho 04 tổ chức cơ sở đảng đạt TSVM tiêu biểu 3 năm liền 2011-2013; tặng bằng khen cho 06 chi bộ trực thuộc đạt TSVM tiêu biểu 5 năm liền 2008-2012.

2. Khen thưởng đảng viên:

2.1. Đảng ủy Đường sắt khen:

- Khen thưởng định kỳ: Đảng ủy Đường sắt VN đã tặng giấy khen cho 55 đảng viên đạt tiêu chuẩn “đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 3 năm liền 2011-2013; 79 đảng viên đạt danh hiệu “lao động tiên tiến” năm 2013.

- Khen thưởng đột xuất, chuyền đề: Đã tặng giấy khen và kèm theo tiền thưởng cho 12 đảng viên do có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

2.2. Cấp ủy cơ sở khen:

Cấp ủy cơ sở đã khen thưởng cho 1684 lượt đảng viên đạt danh hiệu đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013 và đạt danh hiệu đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liền 2011-2013.

2.3. Đề nghị lên cấp trên khen:

Đề nghị Đảng ủy Khối: tặng bằng khen cho 35 đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2009-2013.

Trên đây là báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá phân loại tổ chức đảng và đảng viên, công tác khen thưởng của Đảng ủy Đường sắt VN năm 2013.

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy khối DNTW (để báo cáo);

- Các tổ chức cơ sở đảng TT;

- Web;

- Lưu VT, TC. ĐT.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

 

(Đã  ký)

 

 

Đoàn Duy Hoạch

 

Tệp đính kèm BC_ Chat luong TCCSD va DV nam 2013.doc
Dung lượng 168 Kb
Tải về