Văn bản Đảng ủy

Chương trình Đại hội Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN lần thứ XI - Nhiệm kỳ 2015 - 2020

09:59 | 07/08/2015
Nội dung chi tiết chương trình Đại hội Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN lần thứ XI - Nhiệm kỳ 2015 - 2020