Văn bản Đảng ủy

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết BTV Đảng ủy Khối DNT.Ư khóa II về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong “Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng các tiến bộ KHCN vào SXKD và quản trị DN trong khối DNT.Ư"

10:26 | 24/03/2015
Trên cơ sở tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 14 -CTr/ĐU ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 20 -NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; Đảng uỷ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương khóa II, cụ thể như sau
Tệp đính kèm CTRINH_HĐ_NQ10_ĐUK_2015.doc
Dung lượng 67.5 Kb
Tải về