Văn bản Đảng ủy

Chương trình hành động Thực hiện NQ Hội nghị lần thứ 9 BCH T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”

10:22 | 03/09/2014
Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” như sau:
Tệp đính kèm CTRHĐ_NQTW9_KXI_chuan.doc
Dung lượng 53 Kb
Tải về