Văn bản Đảng ủy

Gợi ý một số nội dung thảo luận, tổng hợp ý kiến thảo luận các văn kiện Đại hội đảng

08:08 | 11/03/2015
Để quá trình thảo luận dự thảo văn kiện các cấp đi vào trọng tâm, có hiệu quả theo đúng yêu cầu của Trung ương Đảng tại Đại hội đảng từ cấp Chi bộ đến Đảng bộ cơ sở. Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN hướng dẫn gợi ý thảo luận và tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XI Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN như sau
Tệp đính kèm CV_Gợi ý thảo luận văn kiện ĐH các cấp.doc
Dung lượng 75 Kb
Tải về