Văn bản Đảng ủy

Hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ tại các cơ sở đảng mới thành lập

14:36 | 20/01/2015
Để các tổ chức cơ sở đảng mới được thành lập sớm đi vào hoạt động, ổn định tổ chức, phát huy vao trò của tổ chức đảng trong lãnh đạo hoạt động tại đơn vị, Đảng ủy Tổng công ty hướng dẫn triển khai thực hiện một số nội dung sau đây:

I. NHỮNG NỘI DUNG CẦN TRIỂN KHAI:

1. Quán triệt trong cán bộ đảng viên, công nhân lao động: Việc tổ chức lại 2 công ty vận tải nhằm tách hoàn toàn hạch toán kinh doanh vận tải với hạch toán kinh doanh kết cấu hạ tầng do nhà nước đầu tư là yêu cầu khách quan, sự chuyển đổi từ đơn sở hữu sang đa sở hữu là xu thế tất yếu, nhưng điều hành GTVT phải là tập trung, thống nhất. Ngay từ ngày đầu, các công  ty vận tải, các chi nhánh phải bắt tay vào xây dựng "Văn hóa doanh nghiệp đích thực", đó là xây dựng thương hiệu doanh nghiệp với 3 yếu tố: "Minh bạch-Cam kết-Lắng nghe"; tiếp tục triển khai phương châm kinh doanh của Tổng công ty: "An toàn-thuận tiện-thân thiện-đúng giờ-hiệu quả" và phong cách văn hóa ứng xử trong giao tiếp “4 xin, 4 luôn”. Mọi hoạt động của các Chi nhánh khai thác đường sắt và Chi nhánh vận tải đều nhằm mục tiêu, và lấy mục tiêu: "Nâng cao hiệu quả kinh doanh vận tải đường sắt" để phấn đấu.

2. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành  động  của  đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở:

- Chủ động nắm bắt và giải quyết những diễn biến về tư tưởng phát sinh trong đơn vị, giải quyết thỏa đáng những vấn đề có ảnh hưởng đến tư tưởng, quyền lợi vật chất và tinh thần của người lao động, tạo sự đồng thuận trong đơn vị, không để khiếu kiện vượt cấp, đơn thư nặc danh.

- Phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức thực hiện tiêu chuẩn đạo đức lối sống của cán bộ đảng vên, công nhân lao động theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: “Đoàn Kết- Kỷ luật- Cần kiệm- Sáng tạo”.

3. Thực hiện tốt nền nếp, nguyên tắc sinh hoạt đảng theo Chỉ thị số 01-CT/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy ĐSVN về "Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng", Chỉ thị số 02-CT/ĐU, hướng dẫn số 04-HD/ĐU về “Cải tiến và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.

4. Kiện toàn công tác tổ chức, xây dựng hệ thống chính trị trong đơn vị:

4.1 - Bầu UBKT, số lượng 03 đ/c, Chủ nhiệm UBKT là Phó Bí thư hoặc ủy viên Thường vụ (đối với chi bộ cơ sở: phân công cấp ủy viên phụ trách công tác kiểm tra); xây dựng quy chế làm việc của UBKT để thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra.

4.2 - Phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên cơ sở theo hướng rõ người, rõ việc: Mỗi UV BCH căn cứ nhiệm vụ được phân công để thực hiện nhiệm vụ, đồng thời có trách nhiệm tham gia, xây dựng các hoạt động chung của đảng bộ. Trong cấp ủy Bí thư phụ trách công tác tư tưởng, tổ chức cán bộ, kiểm tra giám sát (nếu Bí thư là Giám đốc thì đồng thời phụ trách sản xuất kinh doanh); 01 Phó Bí thư (không kiêm giám đốc) phụ trách công tác tổ chức xây dựng đảng, 01 ủy viên phụ trách công tác tuyên giáo, 01 ủy viên phụ trách công tác văn phòng cấp ủy. Đảng ủy có thể giao nhiệm vụ cho 01 đảng viên thuộc phòng tổ chức hành chính, hoặc đảng viên là cán bộ chuyên trách công đoàn làm nghiệp vụ công tác đảng; cán bộ theo dõi tài chính đảng là cán bộ phòng tài chính; cán bộ quản lý hồ sơ đảng viên và cán bộ quản lý tài liệu của đảng là cán bộ phòng tổ chức hành chính (không bố trí cán bộ chuyên trách công tác đảng tại các Chi nhánh vận tải và Chi nhánh Khai thác đường sắt, trừ trường hợp đặc biệt) .

4.3 – Xây dựng và ban hành ngay Qui chế làm việc của cấp ủy, (có thể kết hợp với phân công nhiệm vụ cụ thể cấp ủy viên trong cùng một văn bản). Trong quy chế làm việc của cấp ủy, quy định rõ mối quan hệ công tác giữa cấp ủy với Giám đốc Chi nhánh (không xây dựng quy chế về mối quan hệ giữa cấp ủy và giám đốc chi nhánh riêng), với nhiệm vụ lãnh đạo hoạt động các tổ chức quần chúng trong đơn vị.

4.4 - Xây dựng và ban hành Quy chế quản lý Tổ chức, cán bộ; chỉ đạo chuyên môn và các đoàn thể quần chúng xây dựng các quy chế, quy định nội bộ đảm bảo mọi hoạt động của doanh nghiệp đều theo quy chế nhằm phát huy tối đa dân chủ cơ sở trong doanh nghiệp.

4.5 - Kiện toàn các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở: Căn cứ thực tế tổ chức sản xuất kinh doanh của Chi nhánh, tiến hành kiện toàn các tổ chức đảng trực thuộc phù hợp với quy định của Điều lệ Đảng:

  + Thành lâp mới hoặc chia tách, sáp nhập chi bộ phù hợp với tổ chức sản xuất kinh doanh; hạn chế tối đa việc lập chi bộ ghép; đối với các ga cấp I có số lượng  trên 30 đảng viên thì lập đảng bộ bộ phận.

  + Kiện toàn cấp ủy đảng ủy bộ phận, chi bộ (nơi có chi ủy), bí thư, phó bí thư chi bộ: Chi bộ có chín đảng viên chính thức trở lên, lập ban chi ủy, số lượng từ 3 đến 7 đồng chí; chi bộ có dưới chín đảng viên chính thức, chỉ định bí thư chi bộ, nếu cần thì chỉ định phó bí thư; Đảngg ủy bộ phận, số lượng cấp ủy viên từ 5 đến 7 đồng chí.

5. Một số nghiệp vụ cụ thể:

5.1 - Lập sổ sách nghiệp vụ công tác Đảng: Theo nội dung công 629-CV/ĐU ngày 02/04/2009 của Đảng ủy ĐSVN.

       5.2 - Việc trả con dấu của cấp ủy cơ sở ở ga cấp I, thực hiện theo điều 2 Quyết định của Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN v/v chuyển giao tổ chức Đảng.

       5.3 - Việc làm con dấu của các cơ sở đảng mới thành lập: Liên hệ với Văn Phòng Đảng ủy Tổng công ty để hướng dẫn cụ thể (đ/c Tạ Văn Tình, Phó Văn phòng ĐU, ĐT 091 254 8748).

       5.4 - Thực hiện công tác đảng viên theo Hướng dẫn số 12 -HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và Công văn số 198-CV/TCĐU ngày 05/11/2012; Hướng dẫn số 184-HD/TCĐU ngày 12/9/2012 của ban Tổ chức Đảng ủy Tổng công ty về công tác phát triển đảng viên.

5.5 - Đăng ký điện thoại giao dịch, hộp thư điện tử của cấp ủy cơ sở (kèm theo tên người quản lý hộp thư điện tử) để giao dịch với Đảng ủy và các Ban của Đảng ủy Tổng công ty. Truy cập vào trang Web: WWW.vr.com.vn/thong-tin/van-ban-dang-uy-dsvn/dang-nhap.html. Tên đăng nhập: baocao; mật khẩu: bcdsvn để nhận văn bản chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy Tổng công ty (thay văn bản giấy).

5.6 - Đăng ký chỉ tiêu xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh để phấn đấu thực hiện, gửi cấp trên trong tháng 3/2015.

5.7 – Thực hiện chế độ chi phục vụ công tác đảng và đoàn thanh niên theo Nghị quyết liên tịch số 08-NQLT của Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty ĐSVN, Nghị quyết 09-NQ/ĐU ngày 30/12/2013, Quy định số 12-QĐ/ĐU ngày 22/01/2014 của Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN về chế độ chi hoạt động công tác đảng và đoàn thanh niên trong đảng bộ Tổng công ty ĐSVN.

          6. Thực hiện việc thống kê tổ chức đảng và đảng viên:

          Để phục vụ cho việc trang bị các tài liệu phục vụ công tác đảng, công tác phân bổ đại biểu dự đại hội cấp trên ..., ngay trong tháng 2/2015, các cơ sở mới thành lập và Đảng ủy các công ty vận tải tiến hành thống số lượng tổ chức đảng (cơ sở đảng, đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc, số lượng đảng viên - theo mẫu số 5 rút gọn)

7. Về Đại hội đảng bộ cơ sở:

       - Thực hiện Kế hoạch số 34-KH/ĐU ngày 28/10/2014 của Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN về Đại hội đảng các cấp trong đảng bộ Tổng công ty, các cơ sở khẩn trương xây dựng và thực hiện kế hoạch đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 cấp mình; chỉ đạo đại hội chi bộ (đảng bộ bộ phận) trực thuộc trong quý I, chậm nhất trong tháng 4/2015; Đại hội cơ sở xong trong quý II/2015.

7. Kịp thời điều chỉnh, củng cố tổ chức đoàn thể quần chúng trong đơn vị:

- Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng tại cơ sở kiện toàn mô hình tổ chức, nội dung hoạt động và bố trí cán bộ phù hợp, đồng bộ với tổ chức của đơn vị;

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

 1. Cấp ủy của các Chi nhánh căn cứ vào các nội dung trên để triển khai thực hiện, nếu nội dung nào chưa rõ hoặc cần làm rõ thêm thì báo cáo để cấp ủy cấp trên trực tiếp hướng dẫn thực hiện.

2. Các đảng uỷ Công ty vận tải:

Chỉ đạo các cơ sở đảng trực thuộc mới thành lập thực hiện hướng dẫn này. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện các vấn đề mới phát sinh, kiến nghị về Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN những vấn đề cần tháo gỡ.

3. Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tổng công ty:

Chỉ đạo các tổ chức gắn việc xây dựng tổ chức đoàn thể vững mạnh với nhiệm vụ xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh. Phối hợp với cấp ủy cơ sở trong lãnh đạo và chỉ đạo các tổ chức đoàn thể ở cơ sở hoạt động.

4. Các Ban của Đảng uỷ Tổng công ty ĐSVN:

Ban Tổ chức chủ trì, phối hợp với các Ban, Văn phòng của Đảng ủy theo chức năng tham mưu cho Ban Thường vụ triển khai và giúp cơ sở đảng thực hiện.

Văn phòng là đầu mối đưa các văn bản của Đảng ủy Tổng công ty đang còn hiệu lực thi hành lên mạng dùng chung để các cơ sở đảng khai thác, thực hiện; trang bị các tài liệu phục vụ nghiệp vụ công tác xây dựng đảng cho các cơ sở mới thành lập, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở hoạt động.

       Trên đây là Hướng dẫn về thực hiện nhiệm vụ của các cơ sở đảng mới thành lập, các cấp uỷ liên quan triển khai thực hiện; trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo  Đảng ủy Tổng công ty (qua Ban Tổ chức) để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:                                              

- Đảng ủy Cty VTĐS: Hà Nội, Sài Gòn.

-  Các CSĐ Chi nhánh Khai thác ĐS.

- CĐ, Đoàn TNĐS;

- Các Ban ĐU TCT ĐSVN;

- Lưu: VP, TC, NQ.

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Đoàn Duy Hoạch

 

Tệp đính kèm 2015_HDHĐ CN.doc
Dung lượng 82 Kb
Tải về