Văn bản Đảng ủy

Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

14:41 | 12/09/2014
Thực hiện Hướng dẫn số 904 -HD/TGĐUK ngày 27/8/2014 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Về việc tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN hướng dẫn các cơ sở đảng, các đoàn thể thực hiện như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

- Tổ chức kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm tiếp tục khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh, Di chúc thiêng liêng là tấm gương đạo đức của Người; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng mới.

- Thông qua các hoạt động kỷ niệm, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức lao động, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh, xây dựng đạo đức trong Đảng, trong xã hội.

- Nội dung các hoạt động kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cần thiết thực, tiết kiệm, tránh hình thức, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đơn vị.

II. Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm

  1. 1.     Nội dung tuyên truyền giáo dục

- Ôn lại giá trị tư tưởng, chính trị, văn hóa trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; qua đó tiếp tục nâng cao thêm nhận thức và khẳng định giá trị trường tồn của Di chúc.

- Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tấm gương đạo đức của Người kết hợp với tuyên truyền về kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 03 -CT/TW của Bộ Chính trị, thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tuyên truyền về những thành tựu vẻ vang của cách mạng Việt Nam trong 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; khơi dậy tinh thần tích cực học tập Di chúc và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên công nhân viên chức lao động.

- Tuyên truyền các tập thể, cá nhân điển hình; phổ biến kinh nghiệm, cách làm hay của các đơn vị trong thực hiện Di chúc và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Chủ động đấu tranh, bác bỏ những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ lãnh tụ; phê phán những tư tưởng, hành vi không đúng với lời dạy của Người.

- Tuyên truyền về các hoạt động trong dịp này.

2. Tổ chức sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh kết hợp với sinh hoạt chuyền đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2014.

- Nội dung sinh hoạt chính trị: Các cấp ủy đảng, chuyên môn, đoàn thể trong Tổng công ty ĐSVN tổ chức ôn lại nội dung, giá trị, ý nghĩa Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tiến hành kiểm điểm, đánh giá kết quả 45 năm thực hiện Di chúc của Người gắn với kiểm điểm việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014, xây dựng nội dung thực hiện năm 2015.

- Thời gian tổ chức sinh hoạt chính trị: Tập trung triển khai trong các tháng 9, 10, 11 năm 2014, cụ thể:

+ Trong sinh hoạt chi bộ tháng 9: Nghiên cứu trao đổi, quán triệt những nội dung trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là 4 nội dung: Lời căn dặn của Người về Đảng; về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về nhân dân lao động và về những việc sau khi kháng chiến thắng lợi.

+ Trong sinh hoạt chi bộ tháng 10: Liên hệ kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Di chúc của Bác gắn với thực hiện Chỉ thị 03 -CT/TW của Bộ Chính trị đối với mỗi cán bộ, đảng viên, từng cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng và các đoàn thể.

+ Trong sinh hoạt chi bộ tháng 11: Bàn biện pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Di chúc của Bác và Chỉ thị 03 -CT/TW của Bộ Chính trị.

- Các cơ sở đảng trực thuộc hướng dẫn triển khai sinh hoạt ở các chi bộ bằng các hình thức phù hợp; có thể lồng ghép với việc giới thiệu nội dung giá trị Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào các hội nghị sơ kết, triển khai quán triệt Nghị quyết, tổng kết quý III, quý IV năm 2014 của tổ chức đảng, chuyên môn, đoàn thể.

- Khuyến khích các đơn vị tổ chức Hội thảo, hội nghị tọa đàm, nghe nói chuyện về quá trình viết Di chúc, tư tưởng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện trong Di chúc về kết quả 45 năm thực hiện Di chúc của Bác dưới hình thức trực tuyến, nhằm tuyên truyền, giới thiệu Di chúc của Người đến đông đảo cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức lao động trong đơn vị.

- Sau đợt học tập, nghiên cứu, mỗi tổ chức và cá nhân cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức lao động, các đoàn thể bổ sung vào phương hướng phấn đấu, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

3. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao

Các cơ sở đảng trực thuộc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể cùng cấp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tại đơn vị; tổ chức thăm quan các di tích lịch sử cách mạng gắn với tên tuổi, sự nghiệp của Bác Hồ; tổ chức giao lưu văn nghệ quần chúng; tổ chức thi đấu giao hữu một số môn thể thao trong nội bộ đơn vị, hoặc giao lưu với các đơn vị trong cụm VHTT.

4. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền

- Các đơn vị phối hợp với báo Đường sắt viết bài về các tập thể, cá nhân thực hiện tốt Di chúc của Người, những gương người tốt, việc tốt gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị và tiêu chuẩn đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, công nhân lao động Tổng công ty ĐSVN theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Đoàn kết - Kỷ luật - Cần kiệm - Sáng tạo”.

5. Khẩu hiệu và tài liệu tuyên truyền

- Về tài liệu: Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN gửi kèm theo Hướng dẫn này “Đề cương tuyên truyền 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”“Tài liệu sinh hoạt chi bộ kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” qua địa chỉ: http://vr.com.vn/thong-tin-noi-bo/van-ban-dang-uy-dsvn (đăng nhập: baocao, mật khẩu: bcdsvn), đồng thời Ban biên tập bản tin thông báo nội bộ trích một số nội dung cơ bản của Bản di chúc về: Hoàn cảnh, nội dung di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bản tin thông báo nội bộ số 9/2014 để các chi bộ triển khai đến cán bộ, đảng viên, công nhân lao động trong đơn vị.

- Về khẩu hiệu: Treo trong tháng 9 và quý IV/2014 (những ngày Lễ lớn của đất nước, ngày kỷ niệm của đơn vị và những đợt sinh hoạt chính trị về Người...) tại trụ sở các đơn vị, cổng chính ra vào công trường, phân xưởng, nơi hoạt động đông người, trong hội trường, phòng họp lớn, nội dung cụ thể như sau:

+ Kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!

+ Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh!

III. Tổ chức thực hiện

- Đề nghị các cấp ủy đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tổng công ty ĐSVN căn cứ vào định hướng nội dung và các hoạt động nêu trên lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng Kế hoạch cụ thể, triển khai tại các tổ chức, đơn vị gắn với việc học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm  gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”  và thực hiện tiêu chuẩn “ Đoàn kết - Kỷ luật - Cần kiệm - Sáng tạo” trong cán bộ, đảng viên, CNVC-LĐ trong toàn Ngành.

- Báo Đường sắt tuyên truyền chuyên trang, chuyên mục về 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, việc thực hiện tiêu chuẩn “ Đoàn kết - Kỷ luật - Cần kiệm - Sáng tạo”; đẩy mạnh tuyên truyền các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

- Ban Tuyên giáo chủ trì phối hợp với các Ban của Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện của tổ chức đảng và các đoàn thể. Các cấp ủy đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tổng công ty ĐSVN báo cáo kết quả việc triển khai thực hiện trước ngày 15/12/2014 (qua Ban Tuyên giáo) để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN và Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối (để b/c);

- Thường trực Đảng ủy TCT ĐSVN;

- Các ban Đảng ủy TCT ĐSVN;

- Các cơ sở đảng trực thuộc;

- Công đoàn, Đoàn TN TCT ĐSVN;

- Báo ĐSVN;

- Web;

- Lưu TG.PN.

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Lương Văn Nghĩa

 

 

 

 

Tệp đính kèm HUONG DAN 45 NAM DI CHUC.T9.2014.chot.doc
Dung lượng 63.5 Kb
Tải về