Văn bản Đảng ủy

Kế hoạch Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng bộ Đường sắt Việt Nam (06/4/1955 – 06/4/2015)

16:09 | 23/01/2014
Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng bộ Đường sắt Việt Nam (06/4/1955 - 06/4/2015), Ban Thường vụ Đảng ủy Đường sắt Việt Nam ban hành Kế hoạch tổ chức như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

- Nhằm ôn lại truyền thống, khơi dậy niềm tự hào, khẳng định niềm tin và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động trong Tổng công ty ĐSVN vào sự lãnh đạo của Đảng bộ Đường sắt Việt Nam trải qua các thời kỳ bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, nhất là thời kỳ thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay với mục tiêu xây dựng và phát triển ĐSVN bền vững, từng bước hiện đại.

- Hoạt động kỷ niệm phải động viên được các phong trào thi đua hướng tới thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác xây dựng Đảng và các hoạt động đoàn thể từ Tổng công ty đến các đơn vị cơ sở; phải trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đảng viên, cán bộ, công nhân viên, người lao động toàn Ngành; được duy trì từ quý I/2014 đến hết quý I/2015, nhằm tạo đà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đường sắt Việt Nam lần thứ X, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Đường sắt Việt Nam (21/10/1946-21/10/2016).

- Nội dung, chương trình các hoạt động kỷ niệm phải thiết thực, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

II. Nội dung

Hoạt động kỷ niệm gồm các nội dung lớn sau:

1. Phát động và tổ chức thực hiện đợt thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng bộ Đường sắt Việt Nam (06/4/1955 -06/4/2015) với các mục tiêu:

- Toàn Ngành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đạt và vượt mức  so với kế hoạch các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2014;

- Triển khai thực hiện “Đề án tái cơ cấu Tổng công ty ĐSVN” theo đúng lộ trình được duyệt;

- Hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng các dự án công trình trọng điểm;

- Đảm bảo đủ việc làm; thu nhập, đời sống của người lao động ổn định.

2. Lãnh đạo thực hiện các chương trình công tác, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương và Đảng ủy Đường sắt Việt Nam. Trọng tâm là, tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công nhân viên Tổng công ty ĐSVN theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Đoàn kết – Kỷ luật – Cần kiệm – Sáng tạo” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” trong toàn Đảng bộ.

3. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng:

-  Bổ sung, củng cố các ấn phẩm, tư liệu về Đảng bộ Đường sắt Việt Nam từ các đơn vị đến Tổng công ty Đường sắt Việt Nam để làm tư liệu tuyên truyền, học tập trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

-  Phát động cuộc vận động viết trên Báo Đường sắt về những ký ức, kỷ niệm sâu sắc nhất của cán bộ, đảng viên, công nhân viên qua các thời kỳ xây dựng và phát triển Đường sắt Việt Nam, với chủ đề: “Những năm tháng không quên”.

-  Lựa chọn một số địa danh ghi dấu ấn lịch sử quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của Đảng bộ Đường sắt Việt Nam, để tuyên truyền phát huy truyền thống.

-  Tổ chức Hội thảo khoa học về giải quyết mối quan hệ giữa tổ chức quản lý kết cấu hạ tầng và tổ chức kinh doanh vận tải đường sắt trong Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

-  Báo cáo đề nghị Đảng và Nhà nước khen thưởng Đảng bộ Đường sắt Việt Nam (giai đoạn 2005 – 2015).

-  Tổ chức lễ mít tinh trọng thể kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng bộ Đường sắt Việt Nam tại Hà Nội.

III. Kế hoạch tổ chức

Các hoạt động được tổ chức từ quý I/2014 đến hết quý II/2015 như sau:

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỜI GIAN

1

1

Phát động đợt thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng bộ Đường sắt Việt Nam (06/4/1955-06/4/2015)

- Tổng giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN chủ trì;

- Thường trực Hội đồng thi đua Tổng công ty ĐSVN thường trực

Tháng 01/2014

(Tại Hội nghị triển khai kế hoạch 2014)

22

Phát động phong trào hành động “Tuổi trẻ Đường sắt Việt Nam học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên”

- Đoàn TN ĐSVN chủ trì;

- Ban Tuyên giáo; Ban Tổ chức Đảng ủy ĐSVN phối hợp

Tháng 01/2014

 

3

3

Thành lập Ban chỉ đạo, ban hành đề cương và triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức Hội thảo khoa học về giải quyết mối quan hệ giữa tổ chức quản lý kết cấu hạ tầng và tổ chức kinh doanh vận tải đường sắt trong Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

- Hội đồng thành viên chủ trì;

- Tổng giám đốc ĐSVN thực hiện;

- Ban Khoa học công nghệ ĐSVN thường trực;

- Các đơn vị trong và ngoài ĐSVN tham gia

 

 

Quý I/2014

4

4

Sơ kết “Cuộc thi viết về gương người tốt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên Báo Đường sắt năm 2013; Phát động cuộc vận động viết về “Những năm tháng không quên”

- Công đoàn ĐSVN chủ trì;

- Báo Đường sắt thường trực;

- Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐSVN phối hợp

 

 

Quý II/2014

5

 

5

Sơ kết đánh giá kết quả thực hiện tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công nhân viên Tổng công ty ĐSVN theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: “Đoàn kết-Kỷ luật-Cần kiệm-Sáng tạo” gắn với thực hiện NQTƯ 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

 - Thường trực Đảng ủy ĐSVN chủ trì;

- Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐSVN thường trực;

- Công đoàn ĐSVN; Đoàn Thanh niên ĐSVN phối hợp

6

 

6

- Biên tập, bổ sung các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền;

- Lựa chọn một số địa danh ghi dấu ấn lịch sử quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của Đảng bộ Đường sắt Việt Nam;

- Xây dựng báo cáo thành tích đề nghị Đảng, Nhà nước khen thưởng Đảng bộ ĐSVN

 - Thường trực Đảng ủy ĐSVN chủ trì;

- Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐSVN thường trực;

- Các Ban Đảng ủy ĐSVN; Công đoàn, Đoàn TN ĐSVN; thường trực thi đua Tổng công ty ĐSVN phối hợp

Từ quý I/2014

đến quý IV/2014

 

7

Tổ chức Hội thảo khoa học về giải quyết mối quan hệ giữa tổ chức quản lý kết cấu hạ tầng và tổ chức kinh doanh vận tải đường sắt trong Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

- Ban chỉ đạo Hội thảo khoa học ĐSVN;

- Các đơn vị trong và ngoài ngành ĐSVN tham gia

 

Quý III/2014

 

 

8

- Thành lập Ban tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm;

- Tổ chức triển khai công tác tuyên truyền cao điểm

- Ban Thường vụ Đảng ủy ĐSVN chủ trì;

- Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐSVN thường trực;

Quý I/2015

9

9

Tổ chức các hoạt động VHTT các cấp chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng bộ ĐSVN

Hội đồng văn hóa thể thao Tổng công ty ĐSVN chủ trì

Trong năm 2015

110

Tổ chức lễ mít tinh trọng thể kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng bộ ĐSVN; Tổng kết các hoạt động thi đua; phát động thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành ĐSVN (21/10/1946-21/102016)

- Ban Tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm chủ trì;

- Hội đồng thi đua, các cơ quan liên quan Tổng công ty ĐSVN phối hợp

 

Đầu tháng 4/2015

IV. Tổ chức thực hiện

Căn cứ Kế hoạch này, các tổ chức được phân công chủ trì triển khai thực hiện theo lịch; các cấp ủy đảng trực thuộc xây dựng chương trình công tác năm 2014 và quý I/2015, tổ chức các hoạt động kỷ niệm phù hợp với điều kiện của từng đơn vị.

Giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy Đường sắt Việt Nam làm thường trực, giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Đường sắt Việt Nam theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện; tham mưu về quy mô tổ chức các hoạt động và điều chỉnh Kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế.

Kế hoạch được phổ biến đến các cơ sở./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy Khối DNTW (để b/c)          

- HĐTV, TGĐ ĐSVN (th/h);                                                                       - Các UVBCH Đ.bộ ĐSVN (th/h) ;

- Các Ban ĐU ĐSVN (th/h);

- Các Ban TCT ĐSVN (th/h);

- Các tổ chức Đảng trực thuộc (th/h);

- Công đoàn, ĐTN ĐSVN; Báo ĐS (th/h);

- Website; Notes;

- Lưu VP; TG.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

(Đã ký)

 

 

 

Trần Ngọc Thành

 

 

Tệp đính kèm Ke hoach 60 năm ĐBĐSVN.doc
Dung lượng 87.5 Kb
Tải về