Văn bản Đảng ủy

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước

14:45 | 27/07/2015
Ngày 12/6/2015, Bí thư Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN Trần Ngọc Thành đã ký quyết định thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước.