Văn bản Đảng ủy

Tăng cường các hoạt động chào mừng Đại hội XII của Đảng

16:29 | 31/12/2015

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng sẽ được tổ chức từ ngày 20 đến 28/01/2016, tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và toàn dân tộc. Đồng thời, đây cũng là thời điểm toàn Tổng công công ty ĐSVN tập trung cao độ cho công tác phục vụ vận tải Tết nguyên đán Bính Thân 2016; các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng và công nghiệp bắt đầu vận hành theo mô hình công ty cổ phần. Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN yêu cầu các cấp ủy đảng lãnh đạo các tổ chức chuyên môn, đoàn thể trong đơn vị triển khai thực hiện những nhiệm vụ sau:

1. Căn cứ các quy định hiện hành, rà soát hoàn thiện các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường giao thông vận tải đường sắt. Tăng cường công tác kiểm tra, chốt trực tại những điểm, khu vực, địa bàn có nguy cơ cao về mất an toàn, hay xảy ra các vụ việc gây rối mất an ninh trật tự. Người đứng đầu cấp ủy và các tổ chức trong hệ thống chính trị trực tiếp chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ này.

2. Tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2015, đề ra nhiệm vụ năm 2016; phát huy những kết quả đạt được, có giải pháp khắc phục các hạn chế, tồn tại, để triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, Nghị quyết của BTV Đảng ủy, Hội đồng thành viên ngay từ tháng đầu, quý đầu năm 2016. Tổ chức tốt đợt phục vụ cao điểm Tết Bính Thân, đảm bảo đáp ứng cao nhất nhu cầu đi lại của nhân dân, an toàn mọi mặt. Các doanh nghiệp vừa hoàn thành cổ phần hóa tập trung hoàn thiện hệ thống quản lý, quy chế nội bộ, cụ thể hóa phương án SXKD để tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

3. Tiếp tục bám sát Hướng dẫn số 01 –HD/TGĐU ngày 12/01/2015 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy về “Tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, làm cho cán bộ, đảng viên, công nhân lao động Tổng công ty ĐSVN nhận thức sâu sắc hơn, tin tưởng vào những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong quá trình đổi mới tư duy của Đảng, nhất là đổi mới tư duy về kinh tế nhằm tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Trong thời gian tiến hành Đại hội lần thứ XII của Đảng, tổ chức treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu (nội dung khẩu hiệu tại phụ lục kèm theo).

4. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Chủ động nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; kịp thời đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, chống phá Đại hội XII của Đảng. Thường xuyên có biện pháp tuyên truyền, giải đáp, tháo gỡ những băn khoăn, vướng mắc, các vấn đề phát sinh, nhất là đối với các đơn vị trong thời gian đầu thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn, góp phần giữ vững ổn định chính trị nội bộ đơn vị. 

5. Nhận được công văn này, yêu cầu các cấp ủy đảng chỉ đạo tổ chức chuyên môn, đoan thể nghiêm túc triển khai thực hiện; kịp thời báo cáo, phản ánh những tình huống, sự việc bất thường về Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN để chỉ đạo hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết. Giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy theo dõi, tham mưu tổng hợp báo cáo Thường trực Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

 

                                                               T/M BAN THƯỜNG VỤ

                                                              PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

                                                             Lương Văn Nghĩa

                                                           Đã ký

Tệp đính kèm CV46.doc
Dung lượng 51.5 Kb
Tải về