Văn bản Đảng ủy

Tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và chủ trương các DN, đơn vị trong Khối DNTW sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau giai đoạn 2016-2020

08:58 | 15/08/2016

Thực hiện Chỉ thị 01-CT/ĐUK ngày 21/12/2015 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương “Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và chủ trương các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau giai đoạn 2016-2020”; Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện từ nay đến hết năm 2020 như sau

  1. Mục đích, yêu cầu

- Tăng cường mở rộng các mối quan hệ hợp tác kinh doanh, sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau giữa các doanh nghiệp trong và ngoài Ngành; kích thích sản xuất kinh doanh trong nước, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững.

- Việc triển khai Cuộc vận động và chủ trương các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau phải được tiến hành thường xuyên, mang lại hiệu quả thiết thực, phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh và mục tiêu phát triển của doanh nghiệp, đơn vị.

  1. Nội dung thực hiện
  2. Thông tin, truyền thông đến cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động để có nhận thức đúng về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và chủ trương các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau. Chú trọng đến công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ bằng nhiều hình thức đa dạng.
  3. Tiếp tục vận động cán bộ CNVC, người lao động ưu tiên sử dụng hàng hóa, sản phẩm có chất lượng cao do các doanh nghiệp trong nước sản xuất, cung cấp.
  4. Đẩy mạnh nhiều giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, thương hiệu hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ trên thị trường, đáp ứng tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Phát huy nội lực (sử dụng nguyên liệu trong nước để sản xuất kinh doanh), tự đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.
  5. Tiếp tục triển khai cụ thể, hiệu quả các nội dung đã được ký kết trong “Bản thỏa thuận chương trình phối hợp công tác” giữa Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN với các Đảng ủy: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex); Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT); Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam (VINACHEM); Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPOST); Tổng công ty Thép Việt Nam (VNSTEEL); Tổng công ty Công nghiệp Xi Măng Việt Nam (VICEM) và Ngân hàng Thương mại cổ phần công thương Việt Nam (Vietinbank).
  6. Tích cực, chủ động trong việc phối hợp với các doanh nghiệp có cùng mục tiêu sản xuất kinh doanh nghiên cứu, khảo sát, đánh giá thực trạng và nhu cầu thị trường, xác định nhu cầu và năng lực đáp ứng các sản phẩm, dịch vụ, khả năng liên doanh, liên kết để từ đó xây dựng hình thức hợp tác, hỗ trợ, đảm bảo sử dụng tối đa các sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp trong ngành Đường sắt Việt Nam và khối Doanh nghiệp Trung ương.

III. Tổ chức thực hiện

  1. Các cấp uỷ đảng: Xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện; đưa nội dung Cuộc vận động vào chương trình công tác của cấp ủy, chuyên môn, phân công nhiệm vụ cụ thể; có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Cuộc vận động tại doanh nghiệp; hằng năm tổ chức đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện về Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.
  2. Giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam:

-  Tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo Cuộc vận động của Tổng công ty giai đoạn 2016-2020 và phân công nhiệm vụ các thành viên;

- Chủ trì tham mưu xây dựng nội dung chương trình phối hợp công tác về ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau giữa Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam với các Đảng ủy trong Khối Doanh nghiệp Trung ương và hằng năm tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện;

- Theo dõi, tổng hợp tình hình, thực hiện chế độ báo cáo theo qui định./.

   Nơi nhận:

- Đảng ủy Khối DNTW (B/c);

- Đ/c Bí thư Đảng ủy TCT (B/c);

- Các đ/c UVBCH (B/c);

- Tổng giám đốc TCT;

- Các ban Đảng ủy ĐSVN;

- Công đoàn, Đoàn TN ĐSVN;

- Các cơ sở đảng trực thuộc;

- Web, PO7;

- Lưu VT, TG.VM.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

 

Đã ký

 

 

Lương Văn Nghĩa

Tệp đính kèm kh_ct01_cvdvndhvn_dsvn_2016.docx
Dung lượng 29.5 Kb
Tải về