Công bố thông tin định kỳ

14:53 | 30/05/2021

Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020

Thực hiện quy định tại Điều 23, Nghị định số 47/2021/ND-CP ngày 01 tháng 4 näm 2021 cüa Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật của Doanh nghiệp, Tổng công ty ĐSVN công bố thông tin định kỳ gồm báo cáo tài chính của Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Tổng công ty ĐSVN. 

 

Chi tiết trong file đính kèm.

Tệp đính kèm VNR-BCTC-2020.rar
Tải về