Công bố thông tin định kỳ

19:50 | 27/05/2022

Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021

Thực hiện quy định tại Điều 23, Nghị định số 47/2021/ND-CP ngày 01 tháng 4 näm 2021 cüa Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật của Doanh nghiệp, Tổng công ty ĐSVN công bố thông tin định kỳ gồm báo cáo tài chính của Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Tổng công ty ĐSVN. 

Tệp đính kèm BCTC2021-VNR.zip
Tải về