Công bố thông tin định kỳ

14:21 | 24/08/2017

Công bố thông tin 6 tháng đầu năm 2017

 

Tổng công ty ĐSVN công bố thông tin hoạt động 6 tháng đầu năm 2017, gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc.

Chi tiết xem trong file đính kèm.

Tệp đính kèm BC6thang2017.rar
Tải về