Công bố thông tin định kỳ

13:50 | 29/06/2017

Công bố thông tin năm 2016

Tổng công ty ĐSVN tiếp tục công bố thông tin theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP như sau:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017;

- Báo cáo đánh gái về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016 và 3 năm gần nhất;

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích năm 2016;

- Tình hình thực hiện sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2016;

- Các quyết định của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp;

- Thống kê các cuộc họp, nghị quyết của HĐTV; Báo cáo của Kiếm soát viên năm 2016;

- Báo cáo tài chính năm 2016.

(Chi tiết xem trong file đính kèm).

Tệp đính kèm BcaoHdong2016-BoGTVT-BoKHDT-ND81.rar
Tải về