Công bố thông tin định kỳ

08:52 | 06/04/2018

Công bố thông tin năm 2018

Công bố thông tin năm 2018 của Tổng công ty ĐSVN: Kế hoạch SXKD 2018; Báo cáo tình hình sắp xếp đổi mới DN năm 2018; Công bố tiền lương thưởng năm 2017; Thông tin về tình hình quản trị và cơ cấu tổ chức. Chi tiết xem trong file đính kèm. 

Tệp đính kèm CongboThongtinND81-TCTyDSVN2018.pdf
Tải về