Công bố thông tin định kỳ

08:00 | 30/06/2022

Công bố thông tin về hoạt động của Tổng công ty ĐSVN năm 2021

Tổng công ty ĐSVN thông báo về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021, kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2021 và thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2021.
 

Chi tiết trong file đính kèm.

Tệp đính kèm CongBoTTtheoND47-VNR-2021.pdf
Tải về