Công bố thông tin định kỳ

16:47 | 12/07/2016

Quyết định phê duyệt chiến lược, kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2016 - 2020

Bộ trưởng Bộ GTVT quyết định phê duyệt chiến lược, kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2016 - 2020; Danh mục các dự án đầu tư nhóm A, B hằng năm của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Tệp đính kèm 1423.qdpheduyetchienluoc_khsxkdvakhdtpt5namgiaidoan2016-2020.pdf
Tải về