Công bố thông tin định kỳ

10:05 | 31/05/2023

Quyết định về việc giao phụ trách BĐH và đại diện theo pháp luật của Tổng công ty ĐSVN

Ngày 26/5/2023, Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã có Quyết định số 728/QĐ-ĐS về việc giao phụ trách Ban điều hành và đại diện theo pháp luật của Tổng công ty  Đường sắt Việt Nam.

Chi tiết trong file đính kèm. 

Tệp đính kèm QDGiaoPhuTrachBDH.pdf
Tải về