08:15 | 30/05/2023

Công lệnh tải trọng năm 2023

Ngày 25/5/2023, Tổng công ty ĐSVN quyết định ban hành Công lệnh tải trọng số 01- TTCĐ – 2023
(sau khi cập nhật Công lệnh tải trọng số 01-TTCĐ-2019).

Chi tiết xem trong file đính kèm.

Tệp đính kèm CLTT2023.rar
Tải về