15:32 | 08/07/2016

Các kế hoạch sát nhập đường sắt Indonesia

Chính phủ Indonesia đang hoàn tất việc sát nhập Công ty Đường sắt Quốc gia Indonesia (KAI) và Công ty Sản xuất Đầu máy toa xe Indonesia (Inka) vì cả hai công ty này cần phải phụ thuộc vào nhau và hai công ty sẽ mạnh hơn thông qua việc hỗ trợ lẫn nhau.

Ông Rini Soemarno, Bộ trưởng Bộ Doanh nghiệp nhà nước nói rằng Bộ đang nghiên cứu các thủ tục sát nhập giữa các doanh nghiệp nhà nước. Ông Soemarno đề xuất đây có thể là sát nhập hoặc triển khai theo mô hình công ty mẹ-con. Ông cho rằng việc sát nhập này có thể giúp cả hai công ty tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế và cải thiện bảng cân đối kế toán của hai công ty.

Nhu cầu mua 1.000 đầu máy và toa xe mới của KAI cũng là một trong những lý do để sát nhập. KAI đã tiến hành mua sắm đầu máy toa xe từ các công ty nước ngoài và vay vốn từ các nguồn nước ngoài. Kết quả của việc sát nhập là KAI sẽ mua các sản phẩm của Inka, đơn vị sản xuất thiết bị đường sắt chính tại Indonesia.

Chính phủ Indonesia hiện đang dự thảo quy định về việc thành lập các công ty mẹ trực thuộc Bộ Doanh nghiệp nhà nước trong nhiều lĩnh vực trước khi trình lên Hạ nghị viện.

Ban HTQT&KHCN dịch từ Tạp chí Rail Professional, số tháng 6/2016