10:09 | 13/05/2016

Kinh nghiệm tổ chức, hoạt động của ĐS các nước

Cấu trúc truyền thống của ngành ĐS ở hầu hết các nước đều dưới dạng một công ty/doanh nghiệp sở hữu nhà nước chịu trách nhiệm quản lý, điều hành cả kết cấu hạ tầng và kinh doanh vận tải. Những năm gần đây, vận tải ĐS tại nhiều nước bị giảm thị phần do sự cạnh tranh khốc liệt của các phương thức vận tải khác. Nhiều Chính phủ đã thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả trong đó có tái cơ cấu để ĐS hoạt động theo định hướng thị trường, mang tính thương mại hơn. Việc lựa chọn mô hình quản lý, kinh doanh ĐS hiệu quả phụ thuộc vào điều kiện kinh tế, xã hội của từng quốc gia và điều kiện cụ thể của mỗi ĐS. 

Đã có những mô hình thực hiện thành công, tuy nhiên có một số cải tổ không thúc đẩy được hoạt động của ngành như mục đích ban đầu. 

Chính sách về đường sắt ở Liên minh Châu Âu (EU) hướng tới cạnh tranh nội bộ ngành bằng cách phân tách quản lý, khai thác KCHT và KDVT (ít nhất là về hạch toán) và mở cửa cho các nhà khai thác mới.

H.N.Q
Ban HTQT & KHCN
Tổng công ty ĐSVN