Trao đổi thông tin

14:48 | 11/08/2017

Cần xây dựng, biên tập lại Bộ Quy chuẩn quốc gia về chạy tàu và công tác dồn ĐS, Quy chuẩn quốc gia về tín hiệu ĐS

Ngày 20/4/2015, Bộ GTVT ban hành Thông tư số 12/2015/TT- BGTVT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác ĐS (QCVN 08: 2015/BGTVT). Theo đó, QCVN 08: 2015/BGTVT có hiệu lực thi hành từ ngày 20/10/2015 và thay thế Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác ĐS ban hành ngày 28/12/2011 (QCVN 08: 2011/BGTVT).

Qua việc triển khai, áp dụng QCVN 08: 2015/BGTVT ở hiện trường cho thấy, QCVN 08: 2015/BGTVT có nhiều điều, khoản bổ sung, thay đổi, điều chỉnh so với bộ quy chuẩn cũ (QCVN 08: 2011/BGTVT). Cụ thể, trong QCVN 08: 2015/BGTVT đã đưa nội dung biện pháp chạy tàu với thiết bị phụ trợ (thiết bị đuôi tàu) được sử dụng trên các đoàn tàu hàng không có toa xe trưởng tàu, Lái tàu làm nhiệm vụ Trưởng tàu; Trường hợp đoàn tàu hàng sử dụng thiết bị tín hiệu đuôi tàu không có toa xe trưởng tàu, bộ phận tại đuôi tàu thay thế tín hiệu tàu của toa xe cuối tàu; quy định tại vị trí làm việc của Trưởng tàu phải có thiết bị đo (báo) tốc độ tàu, thiết bị liên lạc giữa Trưởng tàu và Lái tàu…

Cũng trong QCVN 08: 2015/BGTVT, một số biện pháp, quy định cụ thể về tổ chức đóng đường chạy tàu của TBCT ga, trạm đóng đường, các mẫu điện tín, mẫu sổ điện tín, thủ tục đăng ký chuyển nhận điện tín, biện pháp gửi thông tri và điều kiện xác định phương pháp liên lạc bằng thông tri, trình tự phục hồi phương pháp đóng đường cơ bản; trình tự và biện pháp chuẩn bị đường đón tàu của TBCT ga, gác ghi cũng như quy định về phòng vệ, các loại tín hiệu ĐS sẽ được quy định cụ thể tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chạy tàu và công tác dồn ĐS và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu ĐS.

Hiện nay, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác ĐS (QCVN 08: 2015/BGTVT) ban hành và áp dụng đã được gần 2 năm, nhưng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chạy tàu và công tác dồn ĐS và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu ĐS vẫn áp dụng theo bản cũ, bản ban hành tháng 12 năm 2011 (QCVN 06, QCVN 07: 2011/BGTVT) nên việc áp dụng QCVN 06, QCVN 07: 2011/BGTVT theo QCVN 08: 2015/BGTVT là vận dụng các quy chuẩn, văn bản cũ. Một số nội dung, điều khoản về tổ chức chạy tàu, dồn tàu, tín hiệu tàu quy định trong QCVN 08: 2015/BGTVT được quy đinh triển khai thực hiện chi tiết các điều khoản này trong (theo) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chạy tàu và công tác dồn ĐS và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu ĐS (QCVN 06, QCVN 07: 2011/BGTVT).

Tuy nhiên, 2 bộ quy chuẩn này (QCVN 06, QCVN 07: 2011/BGTVT) lại là bản ban hành năm 2011, một số nội dung không còn phù hợp, thiếu… so với quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác ĐS (QCVN 08: 2015/BGTVT).

Để thống nhất trong việc triển khai áp dụng QCVN 08: 2015/BGTVT vào công tác tổ chức khai thác vận tải ĐS ở hiện trường, đề nghị cơ quan soạn thảo văn bản cho biên soạn lại 2 bộ quy chuẩn là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chạy tàu và công tác dồn ĐS, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu ĐS, đồng thời cho bổ sung một số quy định như tổ chức chạy tàu hàng khi sử dụng thiết bị đuôi tàu, lái tàu làm nhiệm vụ trưởng tàu hàng, tín hiệu tàu khi tàu hàng sử dụng thiết bị đuôi tàu theo đúng quy định trong Bộ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Khai thác ĐS(QCVN 08: 2015/BGTVT).

                                               Lê Chính – Ban AN - ATGTĐS