Khoa học - Công nghệ

13:54 | 06/10/2023

Danh mục nhiệm vụ KHCN cấp Tổng công ty ĐSVN để đưa ra tuyển chọn, giao chủ trì thực hiện năm 2024

Ngày 02/10/2023, Tổng công ty ĐSVN đã ban hành Quyết định số 1440/QĐ-ĐS (như nội dung gửi kèm) phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KHCN cấp Tổng công ty ĐSVN để đưa ra tuyển chọn, giao chủ trì thực hiện năm 2024.

Các đơn vị, tổ chức có nhu cầu đăng ký chủ trì nhiệm vụ KHCN lập và gửi hồ sơ đăng ký đến Tổng công ty ĐSVN (qua Ban Hợp tác quốc tế & Khoa học công nghệ) trước ngày 04/11/2023.

Hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN gồm:

1. Đăng ký chủ trì nhiệm vụ KHCN (Phụ lục số 08);

2. Thuyết minh nhiệm vụ KHCN (Phụ lục số 09A);

3. Tóm tắt hoạt động khoa học công nghệ của đơn vị đăng ký chủ trì nhiệm vụ KHCN (Phụ lục số 10);

4. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính nhiệm vụ KHCN có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự (Phụ lục số 11A);

5. Giấy xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ KHCN của các tổ chức đồng ý tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ (nếu có) (Phụ lục số 11B).

(Ghi chú: Các Phụ lục nêu trên có trong Quy định Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Tổng công ty ĐSVN được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty tại địa chỉ: http://vr.com.vn/hop-tac-quoc-te/quy-dinh-quan-ly-nhiem-vu-khoa-hoc-va-cong-nghe-cua-tong-cong-ty-dsvn.html).

Tệp đính kèm PL-07_QD_PheDuyet_DanhMucNV_ThucHien2024.pdf
Tải về