Khoa học - Công nghệ

14:49 | 22/03/2017

Đề tài Nghiên cứu cải cách hành chính của Tổng công ty ĐSVN giai đoạn 2013-2020

Năm 2016, Văn phòng Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã nghiên cứu và thực hiện thành công đề tài KHCN cấp Tổng công ty “Nghiên cứu cải cách hành chính của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam giai đoạn 2013-2020”. Đề tài đã được Hội đồng KHCN Tổng công ty nghiệm thu, đánh giá kết quả đạt loại: Đạt.

  1. Tính cấp thiết:

Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của cải cách hành chính ở nước ta đã được đề cập trong các văn kiện Hội nghị Trung ương 8 khoá VII, Hội nghị Trung ương 3 và 7 khoá VIII, trong các nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII, IX và X. Hội nghị Trung ương 8 khoá VII xác định cải cách nền hành chính là nhiệm vụ trọng tâm của việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước đã đề ra mục tiêu: Xây dựng một nền hành chính trong sạch, có đủ năng lực, sử dụng đúng quyền lực và từng bước hiện đại hóa để quản lý có hiệu lực, hiệu quả công việc của Nhà nước, thúc đẩy xã hội phát triển lành mạnh, đúng hướng, phục vụ đắc lực đời sống nhân dân, xây dựng nếp sống và làm việc theo pháp luật trong xã hội.

Qua hơn 20 năm thực hiện, cải cách hành chính tại Việt Nam đã thu được những kết quả đáng khích lệ: Hệ thống thể chế nền hành chính Nhà nước đã từng bước hình thành và hoàn thiện theo hướng đồng bộ hơn, phù hợp với nền kinh tế thị trường và thông lệ quốc tế. Hệ thống thủ tục hành chính từng bước được cải cách theo hướng đơn giản hoá, công khai hoá, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc của các cơ quan quản lý Nhà nước trong quan hệ với nhân dân và doanh nghiệp. Tổ chức bộ máy của Nhà nước đã được cải cách theo hướng tinh giản hơn; việc phân cấp giữa các yếu tố, phân hệ trong bộ máy quản lý Nhà nước cũng từng bước được cải thiện, tạo điều kiện cho mỗi cấp, mỗi tổ chức trong hệ thống đề cao quyền hạn, trách nhiệm đồng thời phát huy tính năng động, sáng tạo trong công việc. Đội ngũ công chức Nhà nước đã được quan tâm xây dựng, bồi dưỡng về năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân... Những cải cách trên đây đã góp phần tạo ra tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ trong thời gian qua, đồng thời làm cho bộ máy Nhà nước trở nên gần dân hơn, khắc phục nhiều bất cập vốn có trong thời cơ chế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp.

Tuy nhiên, cải cách hành chính của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trong thời gian qua còn chậm, thủ tục hành chính còn rườm rà, mang nặng tính hình thức, chưa chủ động, chưa tạo ra tác động mạnh đến các cấp, các đơn vị và người lao động do đó công tác cải cách hành chính trong Tổng công ty còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu chung của toàn ngành. Từ những lý do đó, Đề tài “Nghiên cứu cải cách hành chính của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam giai đoạn 2013-2020” đóng vai trò cấp thiết trong công tác xây dựng và hỗ trợ công tác cải cách hành chính của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trong thời gian tới có hiệu quả hơn.

  1. Kết quả nghiên cứu

Mục tiêu của đề tài là xây dựng lộ trình cải cách hành chính của Đường sắt Việt Nam giai đoạn 2013-2020 phù hợp với Đề án Tái cơ cấu của Đường sắt Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; phù hợp với các quy định của pháp luật và Chương trình cải cách hành chính của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải; làm cơ sở để các đơn vị thuộc xây dựng Chương trình cải cách hành chính của các đơn vị. Ban chủ nhiệm đề tài đã thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu với những nội dung chính như sau:

-      Nghiên cứu về thực tế cải cách hành chính của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trong giai đoạn sắp xếp, chuyển đổi mô hình tổ chức từ Liên hiệp Đường sắt Việt Nam sang mô hình Tổng công ty Nhà nước và Công ty TNHH một thành viên;

-      Nghiên cứu, xây dựng và ban hành Chương trình cải cách hành chính của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam giai đoạn 2013-2020, Chương trình cải cách hành chính hàng năm, nội dung cải cách hành chính phù hợp với mô hình tổ chức và quá trình phát triển của Đường sắt;  

-      Đề xuất cải cách hành chính về mô hình tổ chức nhằm mục tiêu xây dựng một tổ chức mới phù hợp hơn, hiệu quả hơn đáp ứng được yêu cầu trong quản lý, đảm bảo các quy định của pháp luật và đề án tái cơ cấu của Chính phủ đã phê duyệt; tách bạch giữa quản lý nhà nước và doanh nghiệp theo cơ chế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế; bộ máy gọn nhẹ, đủ năng lực đáp ứng với yêu cầu của công việc và chức năng, nhiệm vụ được giao;

-      Đánh giá thực trạng và đề xuất phát triển nguồn nhân lực Đường sắt Việt Nam đảm bảo yêu cầu về số lượng và chất lượng để thành công các mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, tầm nhiền đến năm 2030, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;

-      Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào xây dựng và phát triển đường sắt, phấn đấu đến năm 2020 khoa học công nghệ đường sắt đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.

  1. Hiệu quả và khả năng ứng dụng.

Đề tài tập trung nghiên cứu, đánh giá tổng kết Chương trình cải cách hành chính của Nhà nước trong giai đoạn 2001-2010; nghiên cứu về mặt lý luận trong cải cách hành chính và cải cách hành chính của một số doanh nghiệp nhà nước từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm về công tác cải cách hành chính để áp dụng trong Tổng công ty. Đề tài đã nghiên cứu về đặc điểm tình hình và quá trình chuyển đổi, sắp xếp tổ chức của Đường sắt Việt Nam qua các thời kỳ từ đó đánh giá về những thuận lợi, khó khăn và hiệu quả đạt được qua từng mô hình tổ chức để làm cơ sở đề xuất xây dựng mô hình tổ chức mới phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị và kế hoạch phát triển Đường sắt Việt Nam theo quyết định phê duyệt của Chính phủ.

Kết quả của Đề tài là xây dựng và ban hành Chương trình Chương trình cải cách hành chính của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam giai đoạn 2013-2020; Kế hoạch cải cách hành chính của Tổng công ty ĐSVN giai đoạn 2014-2015. Một số hiệu quả nổi bật của Đề tài bao gồm:

-      Xây dựng, hoàn thiện cơ chế quản lý, điều hành trong Tổng công ty Đường sắt Việt Nam bằng hệ thống quy chế quản lý nội bộ đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của Đường sắt Việt Nam và các quy định của pháp luật; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để đầu tư cho sự phát triển ngành đường sắt theo chiến lược phát triển của Chính phủ đã phê duyệt;

-      Đơn giản hoá thủ tục hành chính, từng bước xóa bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, rườm rà, kém hiệu quả; xây dựng một hệ thống thủ tục hành chính đơn giản, công khai, minh bạch, thuận lợi, nhằm tiết kiệm thời gian và vật chất cho các tổ chức, cá nhân có liên quan khi thực hiện;

-      Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện bộ máy tổ chức, quản trị doanh nghiệp của các cơ quan, đơn vị thuộc Đường sắt Việt Nam theo hướng gọn nhẹ, phù hợp với từng mô hình tổ chức; đảm bảo hoạt động có hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành và phát huy tính dân chủ trong hoạt động ở các cơ quan, đơn vị;

-      Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân của Cơ quan Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và các đơn vị thành viên; phân cấp quản lý cho các tổ chức, cá nhân thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phải đi đối với công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ theo quy định; tạo môi trường thuận lợi để CBCNV phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn góp phần phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Nhà nước giao;

-      Từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân viên có đủ trình độ, năng lực bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu phát triển của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trong giai đoạn mới;  

-      Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành trong ngành; nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, tạo sự tác động tích cực trong quản lý điều hành, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công tác, tiết kiệm chi phí và thời gian; đẩy mạnh ứng dụng phần mềm quản trị văn phòng Portal Office.

  1. Địa chỉ lưu trữ kết quả nghiên cứu

Hồ sơ và báo cáo thuyết minh đề tài được lưu trữ tại Ban Hợp tác quốc tế & Khoa học công nghệ, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Địa chỉ: Số 118 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Người liên hệ: ông Lê Khang - Chuyên viên Ban HTQT&KHCN, điện thoại liên hệ: 04.38223650, điện thoại di động: 0912505231.