Khoa học - Công nghệ

16:16 | 22/06/2020

Hướng dẫn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tổng công ty ĐSVN năm 2021

Chi tiết xem trong file đính kèm.

Tệp đính kèm 200615_HD_DKy_ChuTriThucHienNVuKHCN_CapTctyDSVN_Nam2021.PDF
Tải về