Khoa học - Công nghệ

10:36 | 22/04/2024

Nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện quy trình sửa chữa các cấp đầu máy D19E để chuyển đổi thành Tiêu chuẩn cơ sở

Năm 2023, Ban Đầu máy toa xe - Tổng công ty ĐSVN đã nghiên cứu và thực hiện thành công đề tài khoa học và công nghệ “Nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện quy trình sửa chữa các cấp đầu máy D19E tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam để chuyển đổi thành Tiêu chuẩn cơ sở”. Đề tài được Hội đồng đánh giá, nghiệm thu thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Tổng công ty ĐSVN nghiệm thu, kết quả đánh giá đạt loại Khá. 

Thông tin chi tiết như file gửi kèm.

Tệp đính kèm 240404 Truyenthong_TCCSQuytrinhSCCC_DM19E.docx
Tải về