Khoa học - Công nghệ

14:26 | 15/04/2022

Nghiên cứu xây dựng phần mềm tổng hợp dữ liệu từ các hệ thống CNTT để xây dựng hệ thống báo cáo vận tải phục vụ công tác điều hành tại Tổng công ty ĐSVN

Năm 2021, Ban Kế hoạch - Kinh doanh, Tổng công ty ĐSVN đã nghiên cứu và thực hiện thành công đề tài khoa học và công nghệ cấp Tổng công ty ĐSVN “Nghiên cứu xây dựng phần mềm tổng hợp dữ liệu từ các hệ thống công nghệ thông tin để xây dựng hệ thống báo cáo vận tải phục vụ công tác điều hành tại Tổng công ty ĐSVN”. Đề tài được Hội đồng đánh giá, nghiệm thu thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Tổng công ty ĐSVN nghiệm thu, kết quả đánh giá đạt loại “Đạt”. 

Chi tiết xem trong file đính kèm.

Tệp đính kèm NghienCuuXayDung_PhanMemTongHopDuLieuHTCNTT_PhucVuCongTacDieuHanhVanTai.docx
Tải về