10:00 | 31/03/2021

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản T3/2021

Tổng công ty ĐSVN thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là vật tư thu hồi từ bảo trì kết cấu hạ tầng ĐS tồn kho đến 31/12/2020.