Thông báo

14:00 | 22/02/2021

Thông báo mời chào giá cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm định giá vật tư thu hồi

Tổng công ty ĐSVN thông báo mời chào giá cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm định giá vật tư thu hồi.