15:18 | 30/03/2018

CT3: Tổng công ty ĐSVN - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 1.973.918 CP

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 1.973.918 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 
- Mã chứng khoán: CT3 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.973.918 CP (tỷ lệ 24,67%) 
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Văn Nhương 
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT 
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Người đại diện phần vốn góp 
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 342.578 CP (tỷ lệ 4,28%) 
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Phạm văn Thúy 
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT 
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Người đại diện phần vốn góp 
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 770.072 CP (tỷ lệ 9,63%) 
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đào Quốc Cường 
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT 
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Người đại diện phần vốn góp 
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%) 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.973.918 CP 
- Mục đích thực hiện giao dịch: Thực hiện đề án tái cơ cấu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ 
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh 
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 03/04/2018 
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 12/04/2018