09:37 | 07/04/2016

Danh sách các nhà đầu tư đáp ứng điều kiện tham gia đấu giá mua cổ phần theo lô để thoái vốn của Tổng Công ty ĐSVN tại Công ty CP Toa xe Hải Phòng

Xem danh sách cụ thể trong file đính kèm.

Tệp đính kèm DS-NDT-duDK-CPTXHaiPhong.pdf
Tải về