11:04 | 07/07/2016

Danh sách các nhà đầu tư đáp ứng điều kiện tham gia đấu giá mua cổ phần theo lô để thoái vốn của Tổng Công ty ĐSVN tại Công ty CP Xuất nhập khẩu vật tư thiết bị ĐS

Chi tiết trong file đính kèm.

Tệp đính kèm DS-NDT-dapungDKthamgiaDaugia-CtyCPVTTBDS.pdf
Tải về