15:00 | 24/03/2016

Đính chính phụ lục số 02 Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư mua cổ phần theo lô để thoái vốn của Tổng công ty ĐSVN tại Công ty CP Toa xe Hải Phòng

Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư mua cổ phần theo lô để thoái vốn của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty cổ phần Toa xe Hải Phòng xin được đính chính tới Quý nhà đầu tư do lỗi đánh máy nên tại mục Yêu cầu hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư đáp ứng điều kiện, khoản 3 “Cam kết không chuyển nhượng cổ phần” được đính chính như sau: “Có văn bản cam kết của nhà đầu tư không chuyển nhượng cổ phần trong thời hạn tối thiểu 03 năm kể từ ngày sở hữu cổ phần”.