15:21 | 30/03/2018

RCC: Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc - đăng ký bán 7.425.511 CP

RCC: Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc - đăng ký bán 7.425.511 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam 
- Mã chứng khoán: RCC 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7.425.511 CP (tỷ lệ 48,04%) 
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Võ Văn Phúc 
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc 
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp 
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 49.573 CP (tỷ lệ 0,32%) 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 7.425.511 CP 
- Mục đích thực hiện giao dịch: Nhằm thực hiện Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ 
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh 
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 03/04/2018 
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 12/04/2018.