14:19 | 28/07/2016

Sửa đổi quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty ĐSVN tại Công ty CP In ĐS Sài Gòn

Sửa đổi khoản 12.2 Điều 12 của Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty ĐSVN tại Công ty CP In ĐS Sài Gòn ban hành kèm theo quyết định số 29/QĐ-CKCT07 ngày 07/07/2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam. Cụ thể xem trong file đính kèm.

Tệp đính kèm Qd-suadoi-Quyche-InDSSG.pdf
Tải về