13:50 | 05/08/2016

Thông bán kết quả bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty ĐSVN tại Công ty CP In Đường sắt Sài Gòn

Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBankSc) xin thông báo về kết quả đấu giá mua cổ phần của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tại CTCP In Đường sắt Sài Gòn như sau:

 

1. Số lượng cổ phần bán đấu giá công khai: 800.117 cổ phần, mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

2. Số lượng Nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần: 09 (Chín) Nhà đầu tư.

Trong đó:

+ Tổ chức: 01 (Một) Nhà đầu tư.

+ Cá nhân: 08 (Tám) Nhà đầu tư.

3. Tổng số lượng cổ phần đăng ký mua: 4.730.351 cổ phần (Bốn triệu bảy trăm ba mươi ngàn ba trăm năm mươi mốt cổ phần)

Trong đó:

+ Tổ chức: 800.117 cổ phần.

+ Cá nhân: 3.930.234 cổ phần.

4. Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 09 phiếu

5. Tổng số lượng cổ phần đặt mua hợp lệ: 4.730.351 cổ phần

6. Giá đấu thành công cao nhất: 31.500 đồng/cổ phần

7. Giá đấu thành công thấp nhất: 28.000 đồng/cổ phần

8. Giá đấu thành công bình quân: 30.318 đồng/cổ phần

9. Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 02 Nhà đầu tư

Trong đó: Tổ chức: 01 Nhà đầu tư Cá nhân: 01 Nhà đầu tư

10. Tổng số cổ phần bán được: 800.117 cổ phần


Trân trọng thông báo.