10:02 | 04/10/2016

Thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty ĐSVN tại Công ty CP In Đường sắt

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBankSc) xin thông báo về kết quả bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty Cổ phần In Đường sắt ngày 03/10/2016 như sau:

 

(1) Tên tổ chức có cổ phần được chào bán: Công ty Cổ phần In Đường sắt


(2) Tổng số cổ phần chào bán: 773.926 cổ phần


(3) Tổng số nhà đầu tư tham dự trực tiếp cuộc đấu giá: 04 nhà đầu tư


(4) Tổng số nhà đầu tư đã bỏ Phiếu tham dự đấu giá vào Hòm phiếu: 04 nhà đầu tư


Trong đó:
+ Nhà đầu tư cá nhân: 03 nhà đầu tư
+ Nhà đầu tư tổ chức: 01 nhà đầu tư


(5) Tổng số lượng nhà đầu tư bỏ Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 04 nhà đầu tư


(6) Tổng số lượng cổ phần đăng ký mua: 2.770.852 cổ phần


(7) Tổng số lượng cổ phần đăng ký mua tham dự hợp lệ: 2.770.852 cổ phần


(8) Tổng số lượng cổ phần đăng ký mua tham dự không hợp lệ: 0 cổ phần


(9) Giá đấu thành công cao nhất: 11.600 đồng/cổ phần


(10) Giá đấu thành công thấp nhất: 11.600 đồng/cổ phần


(11) Số nhà đầu tư trúng giá: 02 nhà đầu tư


Trong đó:
+ Nhà đầu tư cá nhân: 01 nhà đầu tư
+ Nhà đầu tư tổ chức: 01 nhà đầu tư


(12) Tổng số cổ phần bán được: 773.926 cổ phần


Trân trọng thông báo!