10:33 | 30/03/2017

Thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty CP Dịch vụ Du lịch Đường sắt Hà Nội

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Đường sắt Hà Nội như sau:

 

1.     Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam      

2.     Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Đường sắt Hà Nội

3.     Địa chỉ: Số 142 đường Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội

4.     Vốn điều lệ: 16.000.000.000 đồng

5.     Số lượng cổ phần bán đấu giá: 484.000 cổ phần

6.     Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 11 NĐT

Trong đó: Tổ chức: 2 NĐT                      Cá nhân: 9 NĐT

7.     Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 4.357.200 cổ phần

Trong đó: Tổ chức: 968.000 CP             Cá nhân: 3.389.200 CP

8.     Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 29/03/2017

9.     Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 31/03/2017