13:45 | 17/03/2016

Thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần bán đấu giá của Tổng Công ty ĐSVN tại Công ty CP Viễn thông - Tín hiệu ĐS

Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBankSc) xin thông báo về kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần bán đấu giá của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty Cổ phần Viễn thông – Tín hiệu Đường sắt:

1. Số lượng cổ phần bán đấu giá công khai: 457.000 cổ phần.
2. Số lượng Nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 45 (bốn mươi lăm) Nhà đầu tư.
Trong đó:
+ Tổ chức: 07(bảy) Nhà đầu tư.
+ Cá nhân: 38 (ba mươi tám) Nhà đầu tư.
3. Tổng số lượng cổ phần đăng ký mua: 5.375.800 cổ phần (Năm triệu ba trăm bảy mươi lăm nghìn tám trăm cổ phần).
Trong đó:
+ Tổ chức: 1.961.700 cổ phần.
+ Cá nhân: 3.414.100 cổ phần.
4. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00’ ngày 22/03/2016.
5. Địa điểm tổ chức đấu giá: CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam, 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Trân trọng thông báo!.