11:01 | 05/04/2016

Thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần của Tổng công ty ĐSVN tại Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng ĐS

Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBankSc) xin thông báo về kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Đường sắt như sau: Đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (trước 16h00’00” ngày 01/04/2016) không có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia đấu giá.

Vì vậy, theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Đường sắt, phiên đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Đường sắt vào ngày 08/04/2016 không đủ điều kiện để tổ chức.