14:37 | 31/03/2017

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty CP Dịch vụ Du lịch ĐS Hà Nội do Tổng Công ty ĐSVN sở hữu

Sở GDCK Hà Nội thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Đường sắt Hà Nội do Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam sở hữu được tổ chức vào ngày 31/03/2017 như sau: 

- Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam 
- Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Đường sắt Hà Nội 
- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 484.000 cổ phần 
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần 
- Giá khởi điểm: 33.400 đồng/cổ phần 
- Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 11 NĐT 
Trong đó: 
+ Tổ chức: 2 
+ Cá nhân: 9 
- Tổng số khối lượng đăng ký mua: 4.357.200 cổ phần 
- Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 11 phiếu 
- Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 4.357.200 cổ phần 
- Khối lượng đặt cao nhất: 484.000 cổ phần 
- Khối lượng đặt thấp nhất: 1.200 cổ phần 
- Giá đặt mua cao nhất: 33.800 đồng/cổ phần 
- Giá đặt mua thấp nhất: 33.400 đồng/cổ phần 
- Giá đấu thành công cao nhất: 33.800 đồng/cổ phần 
- Giá đấu thành công thấp nhất: 33.600 đồng/cổ phần 
- Giá đấu thành công bình quân: 33.600 đồng/cổ phần 
- Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 2 NĐT 
Trong đó: 
+ Tổ chức: 0 NĐT 
+ Cá nhân: 2 NĐT 
- Tổng số lượng cổ phần bán được: 484.000 cổ phần 
Trong đó, số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần 
- Tổng giá trị cổ phần bán được: 16.262.640.000 đồng 
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 01/04/2017 đến 16 giờ ngày 10/04/2017 
- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 04/04/2017 đến ngày 07/04/2017